61876. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a munkagőz, kipufogógőz vagy tápvízhőmérséklet növelésének megkönnyítésére lokomotívoknál és más efféléknél

Megjelent 1913. évi november lió 29-én, MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61876. szám. V/c. OSZTÁLY. Berendezés a munkagőz, kipuffogó gőz vagy tápvíz hőmérséklet-növelésének megkönnyítésére lokomotivoknál és másefféléknél. CAILLE CHARLES MÉRNÖK LE PERREUXBEN. A bejelentés napja 1912 február hó 22-ike. Elsőbbsége 19il április hó 1-je. A jelen találmány tárgya berendezés a lokomotivok vagy más effélék csöves kar zánjaiban a munkagőz, kipuffogó gőz vagy tápvíz hőmérsékletnövelésének megkönnyí­tésére. A berendezés különösen hevítő vagy túl­hevítő berendezésekhez alkalmas, mefyek a csöves gőzfejlesztők füstszekrényében van­nak elhelyezve. A találmány lényege abban áll, hogy a lángoknak vagy forró gázoknak egy részét a tűzszekrényből eltereljük és a füstszek­rériybe vezetjük és pedig a, gőzfejlesztő füstcsöveivel központosán elrendezett csö­vek segítségével, melyek egyik végükkel a . tűz,szekrénybe, másik végükkel pedig a he­vítő (a munkagőznél vagy kipuffogó gőznél túlhevítő, a tápvíznél hevítő) berendezés­hez kapcsolt csőbe torkolnak. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrája a talál­mány tárgyának két példaképeni fogana­tosítási alakját tünteti föl és pedig egy gőzkazán munkagőz túlhevítőjénél, illető­leg kipuffogó gőz túlhevítőjénél való al­kalmazásban. A 3. ábrán ,a 2. ábra A—A vonala men­tén vett keresztmetszet van föltüntetve nagyobb léptékben. Az 1. és 2. ábrán (a) a lokomotivkazán füstcsöveit, (b) a tűzszekrényét és (c) a füstszekrényét jelzi. Az 1. ábrán feltünte­tett foganatosítási alaknál (d) a munkagőz túlhevítőjének köpenye. A füstszekrényben elhelyezett ezen túlhevítő ismert módon az (e) csőnyalábból áll, melynek csövei fölső végükön az (f) beömlési gyűjtőbe, alsó vé­gükön pedig a gép hengereivel összekap­csolt (g) kiömlési gyűjtőbe torkolnak. A (d) köpenybe egy vagy több (h) cső tor­kol, melyekhez alkalmas (i) összekötő da­rabok útján a (j) lángvezető csövek van- ' nak kapcsolva. A (j) csövek az (a) füstcsö­vekkel központosán vannak elrendezve és végeik kezeiében az öntött (jl) ékek vagy tuskók által vannak rögzítve (3. ábra). A (j) csövek hátsó, vagyis a tűz,szekrénybe torkoló vége előnyö&en meg van hosszab­bítva és ki van tágítva, amint az az 1. és 2. ábrán (j2)-nél látható; ezen kürtalakú meghosszabbítások a gyakorlatban tűzálló anyaggal burkolhatok és cementtel vagy más hőszigetelő anyaggal vonhatók be. Ezen burkolat esetleg bizonyos távol­ságra, a (j) csöveknek a füstcsövek bel­sejében lévő részére ,is kiterjedhet. Amint az 1. ábrán az eredményvonalak

Next

/
Thumbnails
Contents