61865. lajstromszámú szabadalom • Elektromos jelzőberendezés vasutak számára

Megjelent 1913. évi november hó 29-én. MAGY. ^ KIR. szabadalmi jffi® hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 61865. szám. v/a/s. OSZTÁLY. Elektromos jelzőberendezés vasutak számára. BROWN HERBERT GYÁROS BELFASTBAN. A bejelentés napja 1912 január hó 13-ika. Elsőbbsége 1911 január hó 20-ika. Jelen találmány tárgya különösen oly elektromos jelzőberendezések, melyeknél a jelzések a vonat lokomotívjának vezetőál­lásán adatnak le. A találmány célja első sorban a vasutak számára való «Brown-Mackenzie» jelzőrendszer javítása és tár­gya ezen rendszer alkalmazási körének és használhatóságának növelése, azonban más rendszereknél is alkalmazható. A találmány lényege abból áll, hogy a lokomotívon elhelyezett több vonalválasztó megfelelő számú áramkör útján különböző féle jelzésekkel összeköttetést létesíthet, mi mellett a lokomotivon legutoljára leadott jelzés mindaddig megmarad, míg a követ­kező jelzőállomás el nem éretett. Minden választott jelzésnek beállítása e mellett vagy kézzel vagy önműködően megfelelő pályakapcsoló segélyével történik. A rajzokban a találmány tárgya egy példa­képen vett foganatosítási alakjában van föl­tüntetve, és pedig az 1. ábra egy csúszó kengyel oldalnéze­tét, a 2. ábra ennek elülnézetét, a 3. ábra az 1. ábra A—A vonala szerint vett keresztmetszetet, a 4. ábra vonalkapcsolóknak és vezetéksi­neknek megállító jelzés adására szolgáló elrendezését tünteti föl, az 5. ábra hasonló elrendezést ismételt jel­zések adására, a 6. ábra hasonló elrendezést távjelzések adására, a 7. ábra hasonló elrendezést megállító és távjelzések egyidejű leadására, végül a 8. ábra kapcsolási elrendezést mutat. A lokomotív mindegyik oldalán csúszó kengyelek vannak elrendezve, melyeknek egy foganatosítási alakja az 1—3. ábrákban van föltüntetve. Az (a) lap á keretlapokra közvetlenül a (b) szögecsek segélyével van erősítve, ezenfölül még a (c) és (d) karok­kal van rajtuk merevítve. Az (a) lap (e) és (f) toldataira a (g) és (h) karok vannak rá­szögecselve, melyek az (i) és (j) csapok szá­mára alkalmas csapágyat képeznek; ezen csapok a hasítékkal ellátott (k) és (1) csukló­karokat tartják. Ezek az (n) és (o) csapok segélyével csuklósan vannak az (m) szán­hoz erősítve, mely két függélyes (p) és (q) lapból vau összeállítva; ezen lapokat az (r) feszítőcsapok egymástól kellő távolságban tartják. Az (m) szánra a csúszópálya végén ovális keresztmetszetű három pár (Al, A2) és (A3) csúszótest van elrendezve, mi mel­lett minden pár két tagja közös áramvezető sinen csúszik és egymással párhuzamosan parallel van kapcsolva. Az (Al) és (A3) csúszótestek a szánnal szilárdan összekötött

Next

/
Thumbnails
Contents