61863. lajstromszámú szabadalom • Gáznyomás által töltött gépfegyver

Megjelent 1913. évi november hó 139-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI jgra HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61863. szám. XIX/a. OSZTÁLY. Gáznyomás által töltött gépfegyver. BERTHIER ANDRÉ VIRGILÉ PAUL MARIÉ TÁBORNOK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1912 julius hó 2-ika. Elsőbbsége 1911 julias hó 21-ike. A jelen találmány gáznyomás által töl­tött gépfegyverre vonatkozik, melynél az el- és kirekesztés egy elrekesztő szervnek kilengetése által történik. A találmány lé­nyege abban van, hogy az elrekesztő szerv közvetlenül magában a zárolóban van ki­lengethetően ágyazva és ennek előre-, ill. hátramenésénél hátsó végén emeltetik vagy sülyesztetik. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra részleges hosszmetszet a zárt álla­potban lévő fegyveren át. A 2. ábra ugyanolyan metszet a nyitott fegyveren át. A 3. ábra a zároló nézete. A 4. ábra vízszintes hosszmetszete. Az 5. és 6. ábrák a fegyver elsütőművezetét szemléltetik két különböző állásban. A 7—12. ábrák az irányzókészülék külön­böző nézeteit és metszeteit mutatják. A jelen gépfegyver berendezése nagyjá­ból ismeretes. Új azonban első sorban a zároló el- és kirekesztésére szolgáló be­rendezés. Az 1910. modellű Berthier-rendszerű gép­fegyverrel a zároló a gáznyomás hatása alatt álló dugattyún ülő szemöles kapcsoló­dása által mozog előre és hátra és emellett a szemölcsnek a zároló rézsútos hornyaiba való becsúszása folytán hátsó végén meg­felelő időpontban emeltetik és sülyesztetik és ezáltal el-, illetőleg kirekesztetik. A jelen találmány szerint már most az (1) zároló (1. ábra) keresztszerűen van ki­képezve és abban egy külön (2) elrekesztő szerv van elrendezve, mely mellső lekerí­tett részével a zárolónak megfelelő kivá­gásába csuklósan beleilleszkedik és az is­mert (3) horonyvezetékkel van ellátva, amelybe a gáznyomású dugattyúnak (4) szemölcse bekapcsolódik. A szemölccsel szi­lárdan van összekötve az (5) ütőpecek. A fegyver működési módja az általában is­meretes működési mód, azzal a különbség­gel, hogy a zároló maga egyenes vonalú mozgást végez. Előremenésénél a (4) szem­ölcs a (2) elrekesztő szervnek (3) hornyá­ban csúszik és ezt a zárolónak zárt hely­zetében hátsó végén oly magasra emeli, hogy (6) nyúlványával a toknak (7) sarka mögé kerül. A zároló visszamenésénél a megfordított folyamat megy végbe. A fegyvernek kézzel való fölhúzása céljá­ból a kívülről működtetendő (8) feszítőkészü­lék (2. ábra) van elrendezve, melynek emeltyűszerű fogantyúja ezen esetben ki-

Next

/
Thumbnails
Contents