61840. lajstromszámú szabadalom • Változtatható áttételű tehermozgatóberendezés

\ Megjelent 1913. évi november hó 25-én. AJAGY. SZABADALMI KI 11. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61840. szám. V/f. OSZTÁLY Változtatható áttételű tehermozgató berendezés. URRUELA MIGUEL MAGÁNZÓ PÁRISBAN. A bejelentés napja 1911 julius hó 22-ike Elsőbbsége 1912 augusztus hó 15 ike. A jelen találmány tárgya csuklósan ösz­szekötött emelőkből álló tehermozgató be­rendezés, amelynek újdonsága abban van, hogy az emelők áttételi viszonya az el­mozdítandó teher nagysága szerint vál­toztatható. A találmány szerinti berendezést sok­fele célra tehet alkalmazni. így pl. a talál­mány alapján olyan emelőgépeket lehet szerkeszteni, amelyeknek áttételi viszonya mindig a fölemelendő teher nagyságának megfelelően szabályozható. Az eddigi emelőgépeknél ez nem volt le­hetséges és így gyakran előfordult, hogy pl. egy 10 tonnára szerkesztett géppel 1 tonna terhet kellett fölemelni, ami min­denesetre több munkát igényelt, mint. ugyanazon tehernek 1 tonnára szerkesz­tett géppel való fölemelése. A találmány tárgyának különböző kivi­teli alakjait a mellékelt rajzok tüntetik) föl, amelyeken !az 1. és 2. ábra egy, a tehernek vízszintes pályán való mozgatására szolgáló beren­dezés vázlatos oldal- és fölülnézete, a 3. és 4. ábra ugyanilyen nézetekben a csuklós rudazat más elrendezését tünteti föl, az 5. ábrán pedig egy, a találmány szerint szerkesztett kézi iemelőgép látható. Az 1. és 2. ábrán (a) a két karú haj tó­emelő, mely a (c) tartóban ágyazott (b) tengely körül lenghet. Ezen emelő rövidebb végén a (d) görgő nyugszik, melynek (ej tartókarja az (f, g) könyökemelővel van be­állíthatóan összekötve. Az (f, g) könyök­emelő az (i) tartóban ágyazott (h) tengely körül forgatható. A (g) emelőkar alsó vé­gével egy (j) villa van csuklósan össze­kötve, melynek ágai között egy (1) tenge­lyen van a vízszintes irányban elmozga­tandó (k) teher forgathatóan ágyazva. Az (a, f, g) emelőkarok áttételi viszonyának a (d) görgő beállítása révén való kellő megvá­lasztásával elérhetjük, hogy az (a) emelő szabad végére természetszerűleg megfele­lően hosszabb úton ható csekély erővel igen nagy (k) súlyokat mozgathatunk. Ha pedig a fönti emelőrendszerből többet-Jcom­binálunk egymással, ill. kapcsolunk egy­más mögé, akkor jelentékeny hatásokat ér­hetünk el igen csekély erőkifejtéssel és egyenes vonalú mozgásokat körmozgássá vagy ide-oda mozgássá ^alakíthatunk át, vagy nagy terheket emelhetünk stb. A 3. és 4. ábra szerinti kivitelnél az (a)

Next

/
Thumbnails
Contents