61827. lajstromszámú szabadalom • Építőkő játékszerekhez

Megjelent 1913. évi november hó 25-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61827. szám. Vl/d. OSZTÁLY. Építőkő játékszerekhez. ' SAJÓ LEÓ MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 április hó 30-ika. Az eddigelé ismeretessé vált kőépítő já­tékszereknél használt építőkövek a külön­böző mintáknak összerakás útján való meg­valósítása céljából a legkülönbözőbb alak­zatokkal bírnak és így egyáltalán nem ad­ják híven vissza a gyakorlati építkezés módját. Evvel szemben jelen találmány tár­gya oly építőkövek, melyeknek dimenziói a házépítésnél alkalmazott téglák méretei­vel arányosak úgy, hogy a találmánybeli építőkővel játszó gyermek akaratlanul is a gyakorlati építkezésnél szokásos eljárást követi. A találmánybeli építőkőnél, mint az alább ismertetve van, gondoskodás történik arról is, hogy segélyével aránylag tekintélyes támközök áthidalhatók legyenek. A mellékelt rajz jelen találmány tárgyát egy példaképeni foganatosítási alakban mu­tatja be és pedig az 1. ábrán egy hídra emlékeztető építményt, mely az új építőkövekből van összeál­lítva ; a 2. ábra részletrajz. Mint az 1. ábrán axonometrikusan föltün­tetett hídszerű építményen látható, a föl­építéshez kizárólag oly építőköveket alkal­mazunk, melyek mindegyikénél a hosszú­sági és vastagsági méretek ugyanazok és csupán a szélességi méretek változnak oly módon, hogy közöttük 7a > 3 A és egész (a, b), illetőleg (c) építőköveket találunk. Nagy áthidalások létesítése céljából je­len találmány értelmében az építőkövek közül néhányat, mint az a 2. ábrából lát­ható, hengeres furatokkal látunk el és szé­lesebb oldallapjukban célszerűen 1 fi —1 fi . mm. mélységű (d) hornyokat létesítünk, melyekbe ugyanily vastagságú és kellő szélességű (e) fémszalag fektethető. Ezen fémszalag furattal van ellátva oly célból, hogy ezen, valamint az építőkövekben léte­sített (f) furaton keresztül megfelelő vas­tagságú hengeres (g) rudacska legyen tol­ható. Ezen (g) rudacskák hossza célszerűen egy építőkő vastagságának háromszorosá­val egyenlő úgy, hogy a midőn a fémsza­lagot az alátétül szolgáló építőkőre helyez­zük és a rudacskákat berakjuk, akkor ezen rudacskák az alátétül szolgáló építőkő alatti és fölötti építőkő megfelelő furatába is benyúlnak és így a fémszalagot biztosan fogvatartják. A nyílást áthidaló építőköve­ket már most a mindkét végén mintegy befalazott (e) fémszalag tartja. A fémsza­lagnak a hídoszlopon befogott része továbi építőkövekkel természetesen úgy terhe-

Next

/
Thumbnails
Contents