61800. lajstromszámú szabadalom • Eljárás növényrostok oldatainak előállítására és ipari fölhasználására

Megjelent 1913. évi november hó 25-én. MAGY. KIR. SZABADALMI Kn HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61800. szám. XIV/a/l. OSZTÁLY Eljárás növényrostok oldatainak előállítására és ipari fölhasználására. MÜLLER KÁROLY ANTAL GYÁROS ÉS DR WOLF DÁVID ÜGYVÉD TEPLITZ-TURNBAN. A bejelentés napja 1912 április hó 25-ike. A növényrostoknak bizonyos vegyi sze­rekben való föloldása és az oldatoknak ipari célokra való fölhasználása már isme­retes. A jelen találmány tárgya hasonló olda­tok előállítására és azoknak új alakokban való fölhasználására szolgáló eljárás. A találmány szerinti eljárást egy új oldószer, a cincum chloratum alkalmazása jellemzi, amely e téren jelentékeny hala­dást jelent. Egyrészt * ugyanis az oldás­hoz szükséges idő rendkívül megrövidül, amennyiben átlag csak egyhuszad része an­nak az időnek, amelyet a korábbi oldó­szerek kívántak, másrészt pedig ezzel a szerrel a rostoknak tökéletes, maradék nél­küli fölold ás a érhető el. Ez a szer még a csekély értékű rostanyagokat is tökélete­sen föloldja, míg a régebbi eljárásoknál az anyagnak kisebb vagy nagyobb százaléka mindig föloldatllanul marad vissza. Továbbá figyelembe veendő, mint fontos körülmény az is, hogy az új szer az eljárás költségeit jelentékenyen csökkenti. Ami a kapott oldat további fölhasználá­sát illeti, első sorban az jön tekintetbe, hogy az oldatból műselyem készíthető. Az új oldat sokkal jobb (szívósabb, tartósabb stb.) fonalakat szolgáltat, mint az eddig ismert oldatok és a belőle előállított se­lyemszövet eddig el nem ért hasonlóságot mutat a természetes selyemhez. További előny az is, hogy itt elmarad az ecetsav és hasonló készítmények alkalma­zása., amelyekkel különben a műselyemnek szánt rostoldatokat utólagosan preparálni szokták. Az új oldatot vagy egyáltalában nem kell utólagosan preparálni, vagy pe­dig, ha erre szükség volna, e célra egy új reagens, a kálcium chloratum talál alkal­mazást, amely szintén a találmány kere­tébe tartozik. Ez a szer még gyorsabban és alaposabban hat, mint az ecetsav, mert míg ez utóbbi csak egy hártyát alkot az i oldaton, addig az előbbi az oldatot telje-I sen elzárja. Mindenek előtt azonban a ká­ros mellékhatások elmaradnak. Az ecetsav ugyanis a rostokat megtámadja, és azo­kat porhanyóssá és törékennyé teszi, amel­lett pedig a kapott terméket alaposan ki kell mosni. Az új szer ellenben teljesen kö­zömbös marad és az oldatot vagy a kész terméket nem támadja meg. Az oldat mo-I lekulái megtartják természetes szerkeze­tűket és egészséges rostot szolgáltatnak,

Next

/
Thumbnails
Contents