61792. lajstromszámú szabadalom • Cipőkanál

Megjelent 1913. évi november lió 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61792. szám. X/i. OSZTÁLY­Cipőkanál. KOiNTAK GJURO HIVATALNOK ZÁGRÁBBAN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 13-ika. Az eddig használatban lévő, többnyire csont-, fém- vagy más hasonló kemény anyagból előállított cipőkanalaknak &Z DI hátrányuk, hogy használatnál a sarokra kel­lemetlen nyomást gyakorolnak és alkal­matlanok arra, hogy kézitáskában kényel­mesen elvihetők legyenek. Ezek a hátrá­nyok jelen találmányi cipőkanálnál elosz­lanak, miután a cipőkanál egy puha, al­kalmas fogantyúval ellátott bőr, vászon vagy más hasonló anyagú sávból áll. Cél­szerűen a sáv kívülről két hosszában futó szegély varrattal van ellátva úgy, hogy a sáv oldalrészei a sáv középrésze felé be­felé állnak, miáltal a cipőkanál csatorna­alakot nyer, mely könnyen összerakható és zsebben is kényelmesen vihető. A rajzban egy ilyen cipőkanál van példa­képen föltüntetve. A cipőkanál valami al­kalmas szövetből álló bélésbetéttel ellátott bőr, vászon vagy más hasonló nyelvalakú (L) sávból áll és külső oldalán két körül­belül párhuzamosan futó (a) szegélyvar­rata van, melyek segélyével a sáv (b) ol­dalrészei a csíkalakú (c) középrészhez ké­pest bizonyos szögállásba hozatnak úgy, hogy a sáv tulajdonkép csatornát képez (1. és 4. ábra). A cipőkanál fölső részén a (d) f émkengyel van, mely a cipőkanál hasz­nálatánál fogantyúul szolgál. A cipőkanál egyszerű módon összerak­ható, miáltal a cipőkanál kényelmesen el­vihető. E célból a sáv (b) oldalrészeit az (a) varratoknál befelé egymásra fektet­jük, miáltal a két szegélyvarrat távolsá­gának megfelelő szélességű csík keletke­zik, mely aztán keresztirányban csomaggá összegöngyölíthető és. végül a. (d) marko­latkengyelen megerősített (e) szalag segé­lyével (f) nyomógombzár vagy más hasonló által összetartatik (2. ábra). A cipőkanál fogantyújául a 3. ábra sze­rint egy ovális (d) fül is használható, mely a sáv fölső végébe van beillesztve. Hogy a cipőkanálnak használatnál a ci­pőn bizonyos tartása legyen, a sáv közép­része a külső oldalán több (g) keresztvar­rattal van ellátva (2. ábra). A cipőkanál különböző cipők számára minden megfelelő színben előállítható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Cipőkanál, azáltal jellemezve, hogy al­kalmas fogantyúval ellátott bőr, vá­szon vagy más hasonló anyagból való puha sávból áll.

Next

/
Thumbnails
Contents