61784. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szeszdenaturálószer előállítására

Megjeleut 1913. évi november hó 21-én. MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 61784. szám. lV/a/i. OSZTÁLY. Eljárás szeszdenaturáló szer előállítására. KOPITSCH KÁROLY MAGÁNZÓ WIENBEN. Pótszabadalom a 48884. számú szabadalomhoz. A bejelentés napja 1911 jnnius hó 30-ika. Elsőbbsége 1910 jnnius hó 28-ika. A 48884. számú szabadalmi leírás szesz­denaturáló szer előállítására szolgáló eljá­vanyú és bázifcus anyagokból álló új olaj a 48884. sz. szabadalmi leírásban ismerte­rást ismertet, mely abb'an áll, hogy a kő- , tett denaturáló szerrel teljesen egyenér­szénvilágítógáz gyártásánál mosóolaj ; gya- j tékű. Mindkét termék a kőszén száraz desz­nánt használt iantracénola jókat desztillál- j tillác tájánál keletkezik; egy részük a vi­juk és a 200°~ig átmenő részt a vizes fo- j lágítógázzal eltávozik és az úgynevezett lyadéktól elválasztjuk és denaturáló szer \ masóolajokban kondenzálódik, melyekből a gyanánt fölhasználjuk. i terméket ezen olajok desztillálása által ál-Minthogy a mosóolajok csak korlátolt, j líthatjuk elő. A terméknek további és sok­ki, nem elégítő mennyiségben kaphatók, í kai nagyobb része a kátrányos anyagokkal más nyersanyagforrás után kellett nézni. : kondenzálódik és a denaturáló szer előállí-Azt találtuk, hogy a kőszénkátrányból, j tására az új és általunk fölismert ,nyers ha a kátrányt frakciónált desztillációnak j anyag gyanánt szolgál, vetjük alá, úgy la mosóolajokból nyert ter- j A kőszénkátrányolajnak ezen új termék mékkel egyenértékű anyagot nyerhetünk. > előállítása céljából való desztillálásakor a A desztillációt közeli 180°-nál (a naftalin : hőmérsékletet 180°-on túl emelni nem sza­hozzáadása előtt) megszakítjuk la desztil- ; bad, mert különben naftalin könnyein át­látumtól, az alsó vizes réteget elválaszt- { desztillálódhat, amitől a mosóolajoknál, juk és az így kapott sárga olajat hasonló ! melyek kevesebb naftalint tartalmaznak, módon, mint a mosóolajokból nyert termé- ; csak körülbelül 200°-nál kell tartani, ket, denaturálószer gyanánt fölhasználjuk, j SZABADALMI IGÉNY. A retortában visszamaradó kátrányma- j Eljárás szesznek és borszesznek megkese­radékokat, melyek az elhasznált nyers j rítésére (denaturálásra) szolgáló szer­anyagnak legnagyobb részét teszik ki, is- | nek előállítására^ azáltal jellemezve, mert módon tovább földolgozzuk. I hogy a kőszénkátrányt a naftalin át-Ez a zsírokból és aromatikus szénhidro- I desztillálásáig desztilláljuk és az így génekből, valamint egyéb neutrális, sa- ' nyert terméket víztől megszabadítjuk. PALL/-£ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEK-

Next

/
Thumbnails
Contents