61763. lajstromszámú szabadalom • Könyv kicserélhető lapokkal

Meg-jelent 1913. évi november hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61763. szám. XIH/b. OSZTÁLY. Könyv kicserélhető lapokkal. FLUEGEL FR1TZ KERESKEDŐ BERLINBEN. A bejelentés napja 1913 március hó 22-ike. A találmány tárgya könyv kicserélhető lapokkal, melynél a könyvnek a lapokat tartó hátrészei az ismert fölfűző csövecs­kékkel és csapokkal vannak ellátva és egy tengely körül forgathatóan vannak elren­dezve. A találmány lényege abban áll, hogy ugyanezen a tengelyen egy pofa van forgathatóan ágyazva, mely húzószervek közvetítésével, ezen húzószerveknek egy tengelyre vaíó föltekercselésekor, rugók ellenállásával szemben az egyik hátlappe­reméhez szoríttatik és ezáltal a fölfűző­csövecskékre helyezett lapokat szorosan fogva tartja. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak példaképen vett kiviteli alakja van föl­tüntetve. Az 1. ábra a könyv oldalnézete és részben metszete, a 2. ábra a nyitott könyv egy része, a 3. ábra a 2. ábra A—B yonala mentén vett metszet; a 4. és 5. ábrák egyes részleteket mutat­nak nagyobb léptékben. Az (a) könyvfödelek tetszőleges módon a külső (b) könyvháttal csuklósan vannak összekötve és előnyösen a (d) sínekkel biz­tosított (c) linóleum vagy hasonló beté­tekkel vannak (ellátva. A külső könyvhátban a fémből készült belső könyvhát van elrendezve, mely két negyedhengeraiakú (e, el) csészéből van képezve. Ezek a csészék a könyvhát köze­zepén végighaladó (f) tengely körül csuk­lósan vannak ágyazva és a (g, gl) oldal­pofákkal vannak ellátva, melyek egymás­ban a (h) csap- és hasitékösszeköttetés ál­tal vezettetnek. A csap- és hasítékösgze­köttetés a hátrészek túlságos széthúzását akadályozza meg. Az (e, el) hátrészek cső­alakban áthajlított szabad végei a könyv­hát hosszirányában fekvő (e2) rudakat ve­szik körül, melyek a szokásos (i) fölfűző­peckeket és (il) csöveket tartják. Az egyes befűzendő lapok; az (i3) lyu­kakkal és egészen a lapok belső éléig érő hasítékokkal vannak ellátva. A fölső, ill. alsó (i4) lyukak alakja az 1. ábrából ki­vehető, az ismert hasítékok, melyek a lyu­kakból kiindulnak, kifelé egy kevéssé meg vannak hosszabbítva, miáltal a csövekre való fölfüzés mégkönnyíttetik. Az (f) csuklió­rúdon, mely körül az (e, el) hátrészek for­gathatóan vannak ágyazva, még1 a (k) pofa van forgathatóan elrendezve. Továbbá az egyik (el) könyvháton az (M) csapágyak­ban forgatható (m) tengely van elrendezve, melyre több húzószerv, pl. acélszalag vagy

Next

/
Thumbnails
Contents