61760. lajstromszámú szabadalom • Harántfavágó

Meg-jelent 1913. évi november hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61760. szám. XVI/a. OSZTÁLY. Harántfavágó. J. FR. FUCHS SZERSZÁMGYÁRI CÉG CANNSTATTBAN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 9-ike. Elsőbbsége 1912 julius hó 5-ike. A találmány tárgya harántfavágó, amely­nek újdonsága abban van, hogy az egy szilárd, központos csappal van ellátva, mely­nek segélyével a vágó tetszőleges szerke­zetű béléstokba befogható. Ezáltal elérjük, hogy a marófej átmérőjét az eddig hasz­nálatos kiviteli alakokkal szemben, ame­lyeknél a fej az orsóra való ráhelyezés céljából végigmenő furattal van ellátva, igen kicsinyre választgatjuk, amiáltal ismét azon előnyt érjük el, hogy ívelt fáknál még igen éles kanyarulatokat is tisztára meg­munkálhatunk. Azonkívül még annak foly­tán, hogy az új vágó a béléstokba röviden •fogható be, a működési mód is kedvezőbbé válik, mint a végigmenő orsóra helyezendő marófejeknél, minthogy az orsók munka­közben könnyen rúgóznak és így a fa tiszta megmunkálását lehetetlené teszik. A találmány tárgya a mellékelt rajzon példaképem foganatosítási a lakjában van föltüntetve és pedig, az 1. ábra az új harántfavágó oldalnézete, a 2. ábra annak elölnézete, míg a 3. ábra a vágót béléstokba foglalva mu­mutatja oldalnézetben. A találmány szériát a magában véve ismert, tetszőleges szerkezetű (a) harántfa­vágó egyik oldalán szilárd (u) csappal van ellátva, amelynek révén a vágó egyik olda­lán egy tetszőleges szerkezetű (c) bélés­tokba befogható. A (b) csap emellett az (a) fejjel egy darabben készülhet, vagy pedig alkalmas módon szilárdan össze van kap­csolva azzal. Azonkívül célszerűen kicserél­hető (d, e) futógyűrűket alkalmazunk, me­lyek közül az elülső (e) gyűrű (f) csavar segélyével van az (a) fej mellső homlokol­dalával összekötve. A leírt elrendezés folytán egyrészt lehe­tővé tesszük az (a) fej átmérőjének lénye­ges csökentését il). az (a) fejnek kis átmé­rővel való kiképzését, minthogy nincsen szükség orsó számára való végignienő fu­ratra és másrészt az egyoldalú, rövid be­fogás folytán a késekkel még éles kanya­rulatú fáknál is éles, tisztára megmunkált széleket állíthatunk elő. SZABADALMI IGÉNY. Harántfavágó, azáltal jellemezve, hogy az egy központos (b) csappal van ellátva tetszőleges szerkezetű béléstokokba való egyoldalú befogás céljából úgy, hogy a fej átmérője oly kicsinyre méretezhető, hogy még éles kanyarulatokkal biró ívelt fáknál is élesen lehet a széleket kimarni (1 rajzlap melléklettel.) •MLM RÉCIVÍMTÁR8MÁ0 NYOMDÁM BU0APS8T»-

Next

/
Thumbnails
Contents