61737. lajstromszámú szabadalom • Itatóhenger

vt egyelem 1913. évi november ho 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61737. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Itatóhenger. BENEDICT FERENC KÁROLY BANKH1VATALNOK ÉS LÓWY ALAJOS KERESKEDŐ WIENBEN. A bejelentés napja 1912 október hó 29-ike. Elsőbbsége 1911 november hó 16-ika. Jelen találmány tárgya itatóhenger, melynek itatólapj ct cl domború alakból sík alakba hozható és ezen alakban vonalak húzása céljából vonalzó gyanánt használ­ható. A mellékelt rajz ezen itatóhenger egy példaképem foganatosítási alakját mutatja be f üggőleges metszetben és f ölülnézetben. Az itatóhengernek itatópapirral ellátott ívszerű (b) része a meggörbített alakból egyenes alakra hozható', miként ez az 1. ábrán eredményvonalakkal föltüntetve lát­ható. Az esetleg hosszbeosztással ellátott és kiterjesztett (b) ívrész ily esetben kö­zönséges vonalzó gyanánt vonalak húzá­sára használható. A (b) ívrésznek kinyúj­tása jelen találmány szerint a (c) fogantyú­gombnak a (b) rész közepén megerősített (d) vezetőrúd mentén való eltolása által történik. A fogantyúgombot helyzetében a (d) vezetőrúd megfelelő kivágásába be­nyúló és rúgó hatása alatt álló ,(f) emeltyű tartja, mely utóbbi a fogantyúgombból ki­álló emeltyűvégre gyakorolt puszta nyo­más által vagy más alkalmas módon old­ható. A (c) fogantyúgombon két (g) ffe­szi tőrúd van csuklósan megerősítve, me­lyeknek másik (h) vége a (b) ívrész hátá­val mozgékony összeköttetésben áll. Ha a teljes vonallal kihúzott helyzetben lévő (c) fogantyúgombot szabaddá tesszük és a (d) vezetőrúd mentén oly mértékben lenyom­juk, hogy az (f) emetlyű egy második be­mélyedésbe hatol, miként ez az eredmény­vonalakkal föltüntetett helyzetnél látható, akkor a (b) ívrészt a (g) feszítőkarok sík­lappá terjesztik ki. A (b) ívrésznek az (a) itatóslapok rögzí­tésére szolgáló két (k) befogókészülékkel ellátott és az itatóslapok számára való, nemezből vagy hasonlóból készült (i) alá­téttel ellátott hátlapja egymáshoz képest eltolható több (1) acéllemezből állítható össze^, melyek közül a legfölső (m) hasí­tékkal van ellátva, melyen keresztül a ,(g) feszítőkarnak alsó (h) vége a hátlapba ha­tol és abban eltolható módon tartatik fogva. Abban :az esetben, ha a (b) ívrész akként rugalmaz, hogy az egyenes alakot törekszik fölvenni, akkor az itatóhenger­nek a meggörbített lalakból az egyenes alakba való íátmenetele kizárólag a meg­görbített alakban tartott (b) ívrész után­engedése által történik.

Next

/
Thumbnails
Contents