61722. lajstromszámú szabadalom • Lépcsőházi levélszekrény

Megjelei.t 1913. évi november hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61722. szám. XX/b. OSZTÁLY­Lépcsőházi levélszekrény. TOTORÁN JÁNOS VILLANYSZERELŐ BATTONYÁN. A bejelentés napja 1913 március hó 31-ike. Jelen találmány tárgya oly lépcsőházi levélszekrény, mely célszerű berendezésével lehetővé teszi, hogy úgy a lakó, valamint az őt távollétében kereső egyén már a lépcső­házban tájékozódhatnak egymás hollétéről, üzeneteiről, stb. A szekrény e mellett ter­mészetesen, ép úgy mint az eddig ismert egyszerű lépcsőházi levélszekrények, a le­velek, postaküldemények, stb. fölvételére szolgáló fiókkal s a rendes névjegj címkével is el van látva. A mellékelt rajzban a találmány tárgyá­nak egy példakénti alakja van föltüntetve és pedig az 1. ábrán elölnézetben, a 2. ábrán pedig oldalról nézve met­szetben. A falba épített (1) szekrény homlokzatári a tulajdonos névjegyének fölvételére szol­gáló (2) helyet hordja, míg a szekrénynek az alsó (3) csukló körül leforgatható s ezen helyzetben az (5) pont körül mozgékony (6) rudazat által megtartott (4) ajtaján a (7) kivágás van alkalmazva, mely mögött egy megfelelő nagyságú (8) aljazat van; e kettő között fut a (17) rugalmas kétrészű csap­ágyban kieserélhetően ágyazott (10) papír­tekercsről jövő (9) papírszalag, melyre a látogató az üzenetet fölírja, mimellett a papírszalagnak tovább vezetésére a kívülrő (11) gomb segítségével és kúpkerékpár köz­vetítésével forgatható (12) vezetőhenger szolgál, melyhez a (13) kisebb papirszorító­henger simul; e kettő közt vezettetik el a papírszalagnak teleírott része. A tulajdonos saját följegyzését a kulcs­csal elforgatható (15) papirkorongra írja, melynek megfelelően a (4) ajtón egy (14) szegmens alakú kivágás van alkalmazva. Itt tehát egyszerre csak annyit lehet föl­jegyezni, amennyi a szegmens területen el­fér. Természetesen alkalmazhatunk .azon­ban a tulajdonos följegyzései számára is ép olyan papirtekercsszerkezetet, mint a látogató följegyzéseinek s ez utóbbinak for­gató szerkezetét is elláthatjuk oly kulcs­berendezéssel, hogy csak a kulcs tulajdo­nosai tehetnek följegyzéseket a levélszek­rényen. A szekrény alsó részén van a szokásos (19) levélbedobó nyílás elrendezve. SZABADALMI IGÉNY. Lépcsőházi levélszekrény, azáltal jellemezve, hogy a szekrényen az egyébként is szo­kásos névjegycímkén és levélbedobónyí­láson kívül még egy-egy a látogató és a tulajdonos följegyzéseinek fölvételére

Next

/
Thumbnails
Contents