61720. lajstromszámú szabadalom • Libatömőkészülék

Megjelent 1913. évi november hó 14-én.' MÁGY. ggfe KIR. SZABADALMI WM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61720. szám. X/e. OSZTÁLY. Libatömőkészülék. TUBCSÁNYI ISTVÁN KERESKEDŐ KOCSÉRON. A bejelentés napja 1912 december hó 30-ika. Jelen találmány tárgya libatömőkészülék, mely teljes biztonsággal akadályozza meg, bogy tömés közben a liba gégéjébe juthas­son kukoricaszem, ami tudvalevőleg gyak­ran az állat halálát okozhatja. Különös előnye jelen készüléknek, hogy igen köny­nyen alkalmazható, a libának szabad léleg­zését nem gátolja és hogy föltétlen bizton­sággal működik, mivel azt a liba saját erejéből védőhelyzetéből eltávolítani nem tudja. Mellékelt rajzon látható jelen találmány két példaképem kiviteli alakja 1. ábra a találmány függélyes hosszmet­szetét, 2. ábra fölülnézetét, 3. ábra metszetet 1. ábra 3—3 vonala szerint, 4. ábra metszetet 1. ábra 4—4 vonala szerint tüntet föl, 5. ábra egy második kiviteli alak merev részének távlati képe, 6. ábra a teljes második kiviteli alak ol­dalnézetét, 7. ábra pedig fölülnézetét tünteti föl. Á kukoricaszemeknek a liba gégéjébe való bejutását egy hosszúkás (b) lap aka­dályozza meg, mely a liba torkába tolandó szélesebb részén (c) hosszúkás áttörésekkel van ellátva, azonkívül pedig lefeléhajló (d) peremmel bír. Másik keskenyedő végéhez bőrből, vagy egyéb célnak megfelelő anyag­ból készült (e) hüvely van hozzáerősítve, melynélfogva a készülék a liba alsó csőrére ráhúzható. Az (e) hüvely a (b) rész elvéko­nyodó végéhez, például a szögecsekkel megerősített (f) ellenlemez segélyével rög­zíthető. Az 1—4. ábrákon föltüntetett kiviteli alak­nál a (b) lap egyenes, ellenben az 5—7. ábrákon föltüntetett kiviteli alaknál mellső és hátsó része egymáshoz szög alatt hajlik. Azonkívül utóbbi kiviteli alaknál a (b) lap aránylag magasabb, (d) peremmel van el­látva, mely biztosan megakadályozza, hogy alája kukoricaszemek kerüljenek. Végül a liba gégéjének szabad mozgásának biztosí­tására ezen (d) perem hátul (g) bevágással van ellátva (5. ábra), melybe a gége ké­nyelmesen beleilleszkedhetik. Az (e) bőr­hüvely alsó és belső végéhez (i) csattal el­látott (h) szíj csatlakozik, mely a liba feje mögött összecsatolva, a készüléket helyze­tében biztosítja. A találmány használati módja az eddigiek alapján a következő: A készüléket szélesebb (b) részénél fogva lefelé fordított (d) perem mellett a liba

Next

/
Thumbnails
Contents