61711. lajstromszámú szabadalom • Villamos készülék folytonos vagy lökésszerű szögelmozdulások távjelzéséhez

Megjelent 1913. évi november hó 14-én. MAGY KIR. SZABADALMI JBS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61711. szám. VII/g. OSZTÁLY. Villamos készülék folytonos vagy lökésszerű szögelmozdulások távjelzéséhez. SPALAZZI FRANCESCO TENGERÉSZTISZT RÓMÁBAN. A bejelentés napja 1912 március hó 6-ika. Jelen találmány a 45H42. számú «Szög­elmozdulások távjelzésére szolgáló villamos készülékekére vonatkozó magyar szabada­lomban eszközölt javítás. Ezen javítás célja az, hogy a villamos készüléknél alkalmazott elektromotor hatás­fokát a légrés kisebbítésével emelhessük s a forgató nyomaték ingadozását azáltal csökkentsük, hogy a mágneses vezetési el­lenállást körülbelül minden helyzetben ál­landó értékben tartsuk, hogy a forgató nyo­maték értékét a mágneses tér és a hor­gony közt megadott tetszés szerinti szög- \ nél növeljük, hogy a motor helyzeteinek számát növeljük, a nélkül, hogy e mellett a vezetődrótok számát is növelnők, s a mótor mozgó részének sebességét csökkentenénk. A kívánt eredményeket úgy érjük el, hogy egy egyenáramú elektromotort zárt tekercseléssel ós horgonnyal alkalmazunk, miután előzőleg ezen egyenáramú elektro­motort megfelelően átalakítottuk, hogy moz­gása a forgó részén megerősített átkapcsoló működésével összhangban legyen. Ennek megértése céljából a 45342. számú törzsszabadalom azon helyére kell vissza­mennünk, mely szerint az elektromotor és az átkapcsolónak synchron mozgása azáltal lett elérve, hogy a motort egy álló mágnes­térrel szerkesztettük, melynek tekercseléseit állandóan és egyidőben járta át az áram, továbbá egy változó irányú és három vagy több tekercselésből álló mezőből, melj'nek tekercselései közül azonban legalább az egyik mindig az átkapcsolóról jövő áram által volt keresztüljárva úgy, hogy az át­kapcsoló az áramot a mótor kollektor gyű­rűkhöz erősített három vagy több vezetékek közül egybe vagy kettőbe küldte, mimellett minden gyűrű a tekercsek egyikével állan­dóan összeköttetésben volt; ily módon for­gott a változó irányú mágnesmező mind­addig, míg az állómágnes fölé került és miköz­ben az áram tovahaladt, a mágnesmező azon pillanatig maradt ezen helyzetben, míg az átkapcsolónak egy átállítása az áramnak a tekercsekben való különböző eloszlását és így a mágnesmező eltérését okozta. Egy egyenáramú motorban azonban a horgonyban keletkező mágnesmező iránya az indukált áram irányával egy bizonyos szöget képez s ha a horgony forgása közben e két mezőt egymásra hozni igyekszik, e közben a kefék egy további áramgyűjtő lamellapáron át vezetnek, melynek össze­köttetése a horgony tekercseléseivel olyan, hogy mindkét mágnesmező iránya közti szög ismét ugyanolyan, mint előbb volt s

Next

/
Thumbnails
Contents