61677. lajstromszámú szabadalom • Ércpénzrudacsoló

Megjelent 1913. évi november hé 3-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61677. szám. Vll/c. OSZTÁLY. Ércpénzrudacsoló. IFJ. HESZKY IMRE GAZDÁSZ SZÉKESFEHÉRVÁRTT. A bejelentés napja 1912 november hó 9-ike. Ez ideig az ércpénzt egymásra rakva, papírba csomagolták és a becsomagolt pénz mennyiségét a csomagra írtájk, azon­ban ezen pénzolvasás sok; idő ti vett igénybe, míg* a csomagok tartalma teljesein meg­bízhatatlan volt, mivel a visszaélések tel­jesen napirenden voltak. Jelen találmány tárgya oly ércpénzru­dacsoló, amelynek alkalmazása mellett a pénz megolvasás nélküli csomagolható és szállítható és !a visszaélések teljesen ki vannak zárva, mivel a szállított pénzcso­mag tartalma és mennyisége állandóan és könnyen ellenőrizhető. A találmány lényegében egy alul nyi­tott csőalakú fém, papir vagy egyéb anyag­ból készített doboz, amely oldalt kivágás­sal bír, fölül pedig egy szintén nyitott pe* remes födéllel látható el, míg a doboz ol­dalkivágása beosztással t bír. A mellékelt najzon a találmány példa­képem kiviteli alakja van föltüntetve: 1. ábrán egy összecsukott ércpénzru­dacsoló oldalnézetben, 2. ábrán fölülnézetben, 8. ábrán hosszmetszetben, míg a 4. ábra. a rudacsoló dobozt izometriku­san, az 5. ábra, pedig annak födelét tünteti föl izometrikusan. (a) a doboz, 'amelynek átmérője a cso­magolandó pénz átmérőjével egyenlő, (b) a födél. Ugy az (a) doboz fenekei, mint a (b) födél nyitott és szélén peremmel bír, amely a pénz kihullását megakadályozza és lehetővé teszi a pénzminőség megálla­pítását. Az (a) doboz oldalt (d) kivágással bír, amely célszerűen számozott (c) beosz­tással látható e,\ hogy a csomagolt pénz mennyisége ellenőrizhető legyen. Minden pénznemnek más-más méretű és hosszúságú dobozok készítendők. Csomago­lásnál az (a) dobozokat pénzzel megtölt­jük és megolvasás nélkül a (b) födéllel zár­juk le, mely födél leköthető, vagy bármely más módon rögzíthető. Ha a csomagban kevesebb a pénz, úgy (az a (d) kivágáson át rögtön észrevehető. Jelen találmány az ismertetett kivitel­től számos eltéréssel is készíthető, anélkül, hogy ezáltal lényegében változást szen­vedne. SZABADALMI IGÉNY. Ércpénzrudacsoló, jellemezve egy oldalt hosszirányú kivágással biró számozott

Next

/
Thumbnails
Contents