61659. lajstromszámú szabadalom • Fék elektromágneses közúti vasúti és hasonló járművek számára

• Megjelent 1013. évi november hó 10-éii. MAGY. jgfet KIR. SZABADALMI jBn HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61659. szám. V/g/8. OSZTÁLY. Fékelektromágnes közúti vasúti és hasonló járművek számára. THE WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LIMITED CÉG LONDONBAN, MINT SHEARS GUTHBEBT GÉPÉSZMÉRNÖK MANCHESTERI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1912 február hó 17-ike. Elsőbbsége 1911 április hó 18-ika. Jelen találmány fékelektromágnesekre, főleg azon mágnesekre vonatkozik,-melyek közúti vasúti és hasonló járműveknél sin­fékek gyanánt használtatnak. A találmány célja oly javított fékelektromágnes létesí­tésében áll, mely kevés részből áll, melynek szerkezete egyszerű és olcsó, valamint ugyan­azon hatásfok mellett jelentékenyen cse­kélyebb súlyú, mint az ézldőszerint hasz­nált ilyfajtájú szerkezetek. A találmány értelmében szerkesztett fék­elektromágnes függélyes irányban kevesebb helyet foglal el, mint az eddig készült fék­elektromágnesek. A találmány szerinti fék­elektromágnes más előnyökkel is bír, a mint az az alábbi leírásból kitűnik. A csatolt rajzon: az 1. ábra a találmány szerinti fékelektro­mágnes oldalnézete; a 2. és 3. ábra oldal- és elölnézete, míg a 4. ábra a 2. ábra IV—IV vonala szerinti metszet. Mint azt a rajz mutatja a találmány sze­rinti elektromágnesnél a mágnespolusok, melyek a féksarut képezik, a sin hossza mentén egymás mellett terjednek. A mágnes egy négyszögletes alakú központos (1) rész­ből vagy magból áll, melynek szélein két (2, 2a) oldallemez van (4) csavarok által megerősítve, az utóbbiak az (5, 5a) tartókat is helyzetükben tartják, melyekhez haránt­irányú támasztórúdak vannak erősítve. A (4) csavarok továbbá (6, 6a) szöglemezeket rögzítenek, melyek belső vége között egy a járműre erősített (a rajzon föl nem tün­tetett) vezeték halad át, mely az elektro­mágnes fékezőhatását a járműre átviszi. Megjegyzendő, hogy a (2, 2a) oldalle­mezek kissé az (1) mag fölé nyúlnak és fölső lapjuk csaknem egy színben fekszik az (1) mag fölső részével. A féksarút ké­pező (7, 7a) mágnespolusok (8) csavarok által a (2, 2a) oldallemezek alsó széléhez vannak erősítve úgy, hogy könnyen kicse­rélhetők, ha a használat következtében el­kopnak. Az eltávolítható féksarúk eddigelé alulról csavartattak az oldallemezekhez, ami azt eredményezte, hogy a saruknak bizonyos mértékű kopása után a csavar­fejek gátolták a fékek kellő működését, a mennyiben a sinen lévő ellenállásokat súrol­ták, vagy a sinágyba akadtak, miáltal a féksaruk korai kicserélését tették szük­ségessé. Gyakran az is szükségesnek mu-

Next

/
Thumbnails
Contents