61645. lajstromszámú szabadalom • Tölténykeret gépfegyverek számára

Megjelent 1913. évi november hó 233-én. MAGY. KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61645. szám. XIX/a. OSZTÁLY. Töltónykeret gépfegyverek számára. SCHWARZLOSE ANDREAS WILHELM MÉRNÖK BERLINBEN. A bejelentés napja 1912 február hó 28-ika. Ezok a hátrányok az új találmány által azáltal küszöböltetnek ki, hogy a keret keskeny, csakis a töltényfenéket övező '.'.-keresztmetszettel biró bádogszalagból áll, 'mely a töltényeket ia gyalogsági fegyve­rek töltényletoló keretéhez hasonlóan ösz­szetaitja és annak a gép- és gyalogsági fegyvernél való egységes használhatóságát lehetővé teszi Jelen találmány oly gépfegyverek szá­mára szolgáló tölténykeretekre vonatko­zik, melyekben la töltények, egymás mel­lett vannak ágyazva és melyeknél a tölté­nyek a lőfegyver töltőszerveihez azáltal vezettetnek, hogy a keretek a závárzat 1 nyitásánál vagy csukásánál fokonként a závárzathavelyen átmozgattatnak. Az ed­dig ismeretes ilynemű keretek egyoldalúan vannak kiképezve; bádogsávból állnak, mely majdnem a töltényhossz szélességével bír és a töltények megerősítésére mindegyik töltény számára több, a keretből csáko­z,ott tartőkampóval van ellátva. Ezek a kampók használatnál könnyen behajlanak, mert kevéssé ellentállók, ami könnyen töl­tési zavarokat idéz elő. A kereteket min­denesetre minden használat után újra egye­nesre kell hajlítanunk, ez azonban újra külön berendezéseket tesz szükségessé; ezenkívül a keretek aránylag nehézre ké­szülnek úí?y, hogy a lőszernek használat­képes csomagolása nehézségekbe ütközik. Teljesen ki van zárva azonban ezen kere­teknek a gyalogsági fegyvernél való egy­idejű alkalmazhatósága, ami, tekintettel a lőszernek egyszerűbb elkészítésére és ke­zelésére, valamint annak a csatában való készenlétbe helyezésére nagy fontossággal bír. A kereteket folytonos tüzelés leadására is gyorsan berendezhetjük. Erre a célra a keretek végei lapos, a hátoldalra levehe­tően ráhelyezett csuklós darabok segélyé­vel olyképen köttetnek össze, hogy a töl­tényszekrényben való elhelyezésnél széles oldalukkal W-alakúan összecsappanthatók, a tüzeléshez azonban egyenes szalaggá húzhatók szét. A mellékelt rajz ! 1 1. ábrája több csuklós darab segélyével összekötött tölténykeretet tüntet föl, rész­ben összecsukott, részben széthúzott hely­zetben; a 2. ábra a csuklódarabnak előír és oldal­nézete, a ! 3. ábra az üres tölténykeretnek elölné­zete. Az új keret u-alakúan hajlított (r) bá­dogszalagból áll, melynek szélei elől (u)

Next

/
Thumbnails
Contents