61514. lajstromszámú szabadalom • Csomagolás húzásra szolgáló sávval ellátott filmek számára

Megjelent 1913. évi október hó 2 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61514. szám. IX/f. OSZTÁLY­Csomagolás húzásra szolgáló sávval ellátott filmek számára. OPTISCHE ANSTALT C. P. ÜOERZ AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BERLIN-FRIEDENAUBAN. A bejelentés napja 1912 november hó 14-ike. Elsőbbsége 1911 november hó 16-ika. Jelen találmány tárgya csomagolás húzásra szolgáló sávval ellátott filmek számára, melynél a meg nem világított és a megvi­lágított filmek között egy nyitott tartány fenekét képező válaszfal van elhelyezve és a találmány azt célozza, hogy az ilyfajtáju filmcsomagolásoknál a fénynek a filmek­hez való hozzálépése megakadályoztassák, ha a filmek a szállításnál vagy a kazettába való behelyezésénél ügyetlenül kezeltetnek. Ezt a célt azáltal érjük el, hogy a meg nem világított filmek fölvételére szolgáló tartány, melynek fenekét a megvilágított és a meg nem világított filmek között lévő válaszfal képezi és mely tartány a tulajdonképeni csomagoJótartányban helyeztetik, olymódon van kiképezve, hogy fölső éle és a befoga­dására szolgáló csomagolótartány között egy horony képeztetik, melyben a filmcsomag födősávja vezettetik úgy, hogy ha a födő­sávra nyomás hat, akkor a födősáv, szélei­nek a horonyban való vezetése folytán, so­hasem huzódhatik el olymódon, hogy a fény a sáv szélei körül a filmcsomag film­jeihez kerülhet. Az új csomagolás a csatolt rajz 1. ábrájában távlati nézetben és a 2. ábrán az 1. ábra 2—2 vonala szerinti metszethen van föltüntetve. (1) jelöli a tulajdonképeni csomagolótar­tányt, (2) e tartány födelét, (3) a csomagoló­tartányba behelyezendő válaszfalat, mely egy nyitott szekrény fenekét képezi. Ezen nyitott szekrény oldalszéleit (4) jelöli. Az oldalszélek a (3) közfaltól elfordított szélükön befelé vannak hajlítva, mint ezt (5) jelzi. A filmcsomag fölvételére szolgáló nyitott szekrénynek ezen befelé meghajlí­tott szélei az (1) csomagolótartánynak szin­tén befelé hajlított (6) széleihez fekszenek úgy, hogy az (5) és (6) szélek között egy horony képeztetik, melyben a csomag (7) födősávja vezettetik. Az új csomag használata teljesen meg­felel az ismert csomagok használatának, azon egyetlen eltéréssel, hogy a (7) födő­sáv nem a (3) fenékkel biró szekrényalakú tartányoa belül, hanem azonkívül az (5) szélekre fekszik úgy, hogy a födősáv a cso­magnak a csomagolótartányba való behelye­zésénél széleivel a csomagolótartány (6) szé­leire fekszik és az (5, 6) szélek közötti ho­ronyba kerül. SZABADALMI IGÉNY. Csomagolás húzásra szolgáló sávval ellátott filmek számára, melynél a meg nem vilá-

Next

/
Thumbnails
Contents