61508. lajstromszámú szabadalom • Szűrőeljárás paraffin előállítására

Megjelent 1913. évi október hó 2 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61508. szám. XI b. OSZTÁLY. Szűrőeljárás paraffin előállítására. PLATZ GUSTAV SZOLG. KIV. ÁLL. ÉPÍTŐMESTER HAMBURGBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 3-ika. Elsőbbsége 1911 október hó 4-ike. Találmányom tárgya önműködő szűrőel­járás paraffin előállítására, mely a szoká sosan e célra használt szűrősajtókat van hivatva kiküszöbölni. A paraffin előállításának lényeges mozza­nata a forró paraffintartalmú petróleum -maradékok lehűlésénél kiváló szilárd paraffin­pikkelyeknek (kristályoknak) a "folyékony petroleummaradékokból való leszűrése, ami a jelen találmány tárgyát képező eljárássá1 a legcélszerűbben végezhető. Ezen eljárás i a? olvasztható ozokeritkristályok kiválasz­tására is alkalmas, mely kristályok a pe­troleummaradékokból alkalmas oldószer se­gélyével bizonyos körülmények között ki­választhatók, amennyiben ezen eljárás mel­lett ezen kristályok nem sértetnek meg, ami pedig a szűrősajtók alkalmazása esetén elkerülhetlen. A találmány tárgyát képező eljárás elő­nyei az ismert szűrősajtoló eljárással szem­ben abban nyilvánulnak, hogy a sajtolandó anyag állandóan egyenlő nyomásnak lesz kitéve, a nagyon törékeny paraffinkristá­lyoknak szivattyúkban és csövekben való mozgása és. így összetöretésük elkerültetik, a szűrősajtolómunkánál szükséges körül­ményes kézimunka elesik, a munka kivá­lóan tiszta, a szűrőkendők nem pusztulnak oly mértékben és a teljesítőképesség foko­zottabb. Az eljárás folyamata a következő : A szűrendő anyagot szívószűrőbe tesszük és a folyadékot vákuum segélyével elszí­vatjuk. A leszívás folyamán a pogácsában esetleg képződött repedések időnként elke­netnek. A leszívás befejeztével forró leve­gőt vagy vízgőzt bocsátunk a szűrőedénybe, hogy a benne maradt pogácsa megolvasz­tassék. A megolvasztott anyagot egy gyűj­tőbe folyatjuk le, ahova a forró levegő, illetve gőz is kiséri. A pogácsa leolvasztása után a szűrőedénybe oldószert, pl. szén­tetrakloridot, benzint vezetünk, mely a szű­rőkendő pórusain áthaladva azt tisztítja> mire egy csövön át egy desztillátorba vezet­hető. Az oldószer a készüléket hűti is. Ha ez esetleg nem történt volna kellő mérték­ben, úgy további hűtés céljából hideg ás­ványolajat vagy vizet vezetünk a szűrőn keresztül. Vákuum helyett nyomó (sűrített) levegő is alkalmazható. Az eljárás foganatosítására alkalmas szűrőkészüléknek egy példaképeni kiviteli alakja a mellékelt rajzon metszetben van föltüntetve. A paraffintartalmú petroleummaradék az

Next

/
Thumbnails
Contents