61460. lajstromszámú szabadalom • Újítás csapólemezekből álló reklámtáblákon

Megjelent 1913. évi október hó 32-én. MAGY. KIR. SZABADALMI ||§ g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61460. szám. IX/h. OSZTÁLY. Újítás csapólemezekből álló reklámtáblákon. HERMANN EMIL KÖNYVKIADÓ, FRIED BERNÁT ELEKTRO­TECHNIKUS ÉS BOLZ KERESZTÉLY IGAZGATÓ BUDAPESTEN. Pótszabadalom az 63203. sz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1912 december hó 28-ik * A jelen találmány tárgya újítás az 53203. számú törzsszabadalomban védett csapóleme­zekből álló reklámtáblákon. Ezen táblák csapólemezeinek kézzel vagy elektromág­nesek útján megfelelő csoportokbán való működtetése által, ugyanazon a fölületen, tetszés szerint változó szöveget jelentethe­tünk meg. A jelen találmány szerinti újítás első sorban* a kézzel működtetett csapólemezek­ből álló reklámtáblákon talál alkalmazást, még pedig főleg a kisméretű táblákon, me­lyeknél eddigelé a következő nehézség lé­pett föl. A törzsszabadalom szerinti csapó­lemezek tudvalevőleg hüvelyben vezetett csapok körül forogtak, ahol is a hüvely vagy magán a csapólemezen, vagy pedig a táblán (a háttérén) lehetett elrendezve, de a tábla síkjából mindkét esetben kiállt. Ez azonban nemcsak a tábla szépségének vált hátrányára, hanem azzal a további hátrány­nyal'is járt, hogy a csapólemezek a tábla síkjából kinyúló kiemelkedések (hüvelyek) folytán sem föl-, sem lecsappantott helyzet­ben nem helyezkedhettek el a tábla síkjá­ban, hanem rézsútos helyzetet foglaltak el úgy, hogy a táblán megjelentetett szöveg egészen deformálódik. Ezen hátrányokat a jelen találmány sze­rinti újítás a csapólemezek oly ágyazásával küszöböli ki, melynél a tábla síkjából ki­nyúló ágyaaószervek mellőzve vannak úgy, hogy a csapólemezek mindkét végállásuk­ban pontosan a tábla síkjában helyezked­nek el. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképpen) foganatosítási alakját tünteti föl. Az 1. ábra a reklámtábla egy betűmezejét. A 2—3. ábra metszet a 4. ábra A—B vo­nala szerint, két különböző állásban. A 4. ábra részletrajz. Az (1) betűmezőn fekvő (2) csapóleme­zeknek (1. ábra) megfelelő méretezése által a törzsszabadalomban ismertetett módon tetszésszerinti írásjegyet (betűt, számot) hozhatunk létre, az írásjegy képzéséhez szüséges lemezek lecsappantása által. A (2) csapólemezek a jelen találmány szerint a következőképen vannak ágyazva. A (2) lemezeknek az (1) mező felé eső ol­dalán elrendezett (3) furatpárokon (4. ábra) (4) huzalok vannak átfűzve, melyek a (3) furatok és a (2) lemezek széle közti ré­szen hurokszerúen vannak kiképezve (2. és 3. ábrák). Az (1) betűmező minden

Next

/
Thumbnails
Contents