61445. lajstromszámú szabadalom • Elgázosító explóziós mótorok számára

Megjelent 1913, évi ok tób er hó 17-én. MAGY. KIR. SZABADALMI J®® HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61445. szám. V/d 12. OSZTÁLY. Elgázosító explóziós mótorok számára. 4 LYMA VERGASERFABRIK DIETZ & G° CÉG DRESDENBEN. A bejelentés napja 1913 március hó 1-je. A jelen találmány tárgya közös keverő-és fúvókatérrel ellátott, explóziós motorok­hoz való elgázosító, amelynek be- és kibo­csájtó nyílásainak keresztmetszetei egymás­sal összeköttetésben álló két kúpfölület ál­tal szabályozhatók, illetőleg állíthatók be. A szabályozó kúpok egy belső csatornával vannak ellátva, amely az atmoszférikus le­vegővel közlekedik és amelyen át a foj­tásnál a motorba fékező-levegőt vezethe­tünk be. A mellékelt rajzon a találmány tárgya két kiviteli alakban van bemutatva: Az 1. ábrabeli kiviteli alaknál az (1) tok- i ban, amely egyrészt a (2) gázkibocsátó­nyílással, másrészt pedig a (3) léghozzáve­zető-nyílással van ellátva, a függélyes irány­ban eltolható (4) és (5) kúppár van elren­dezve. A két kúp az üregesen kiképezett (6) rúd­dal van egymással összekötve. Ezen (6) rúd belső üregében a (7) csatornával, (8) tömítő­kúppal és (9) csatornanyílással ellátott és tengelyirányban eltolható (11) rúd van be­helyezve. Ezen rúd a mótor megfelelő he­lyéről mozgatható, amely célból az a (22) ütközővel van ellátva. A (19) rugó igyek­szik a két kúpfölületet oly helyzetben tar­tani, amelynél a közös keverő- és fúvóka­tér (2) kibocsájtó nyílása zárva tartatik. A tetszésszerinti alakra kiképezett (10) fúvóka megfelelő helyen torkollik a levegő- és fúvókatérbe. Ezen kiviteli alak működési módja rövi­den a következő: A (4) kúpnak üléséről való leemelésével egyidejűleg — miáltal a (2) kivezetőnyílás részben szabaddá tétetik — az (5) kúp sülyesztése által a gyűrű­alakú légbevezetőnyílást is megfelelően na­gyobbítjuk. (Lásd pontozott helyzetet.) Mi­nél jobban húzzuk le a kupakot a (19) rugó hatásának legyőzése mellett, annál nagyobb lesz a levegőt a keverő- és fúvókatérbe, valamint a keveréket a motorba bebocsájtó gyűrűalakú nyílások keresztmetszete. A gáz- és levegőkeverék kivezetésére szolgáló nyílás beállításával egyidejűleg te­hát a levegő bevezetésére szolgáló nyílást is beállítjuk, még pedig anélkül, hogy az el­gázosítóban a vákuumtér falait az edigelé szokásos áttörésekkel látnók el. A mótor fojtása, illetőleg a fölső (2) nyí­lás elzárása után a motorban uralkodó vá­kuum által a (8) kúp fölemeltetik, miáltal a (9) csatornanyílás szabaddá tétetik. A (7) csatornán át már most beléphet az atmosz­férikus levegő a motorba és azt gyorsan le­fékezheti.

Next

/
Thumbnails
Contents