61430. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kéntartalmú festőanyagok előállítására

Megjelent 1913, évi október hó 145-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61480- szám. lV/f. OSZTÁLY Eljárás kéntartalmú festőanyagok előállítására. ACTIENGESELLSCHAFT FÜR ANILIN-FABRIKATION CÉG BERLIN/M TREPTOWBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 17-ike. Elsőbbsége 1911 október hó 28-ika. Jelen találmány tárgya eljárás kéntar­talmú festőanyagok előállítására mely abban" áll, hogy a használatos kénező szereket 4-oxidiarilaminekre és ezen vegyületek olyan származékaira hagyjuk hatni, amelyek sem szulfoesoportokat, sem a 41 -helyzetben nit­rogént és ezen helyzetben szabadhidroxil­csoportot sem tartalmaznak, az l'4-diklór-2 6-dinitrobenzolnak a p-aminofenollal kép­zett kondenzációterméke kizárásával, mire a reakciómasszából a festőanyagokat isme­retes módon izoláljuk. A kénezőszer gyanánt szolgáló ként kon­denzálószerek távollétében, az alkalipoli­szulfidokat pedig oldó vagy higítószer távol­vagy jelenlétében alkalmazhatjuk. így pl. p-oxidifenilamint kénnel magasabb hőmér­sékletekre hevítve, vörösesbarna színű kén­festőanyagot kapunk, amely a mosát igen jól állja és aránylag figyelemre méltó állan­dóságot mutat klórral szemben. Hasonló terméket kapunk, ha p-oxídifenilamint nat­riumpoliszulfidokkal visszafolyásra állított hűtő használata mellett főzünk vagy Valá- •; mely alkalipoliszulfiddal összeömlesztünk. ; Példák: 1. 30 g. p-oxidifenilamint 30 g. kénnel együtt olajfürdőn hevítünk, amennyiben a a keverést kb. 160° olaj fürdőhőmérsékletnél kezdjük és a hőmérsékletet kb. 2 óra lefo­lyása alatt kb. 200° belső hőmérsékletre hozzuk. Ennél a hőmérsékletnél az ömlesz­téket kb. 8 órán át tartjuk, azután kihűlni" hagyjuk, porítjuk és újból kb. 4 óráig 220 —225°-ra hevítjük. Ilyen módon olyan kénfestőanyagot ka­punk, amely kénalkaliás fürdőből szép barna árnyalatot ad, amely kiváló mosásállóságot és figyelemreméltó klórállóságot mutat. 2. 60 g. ként föloldunk 180 cm8 50% Na8-(-9 aquát tartalmazó kénnátriumoldat­ban, ezután 30 g. p-oxidifenilamint adunk hozzá és az egészet visszafolyásra állított hűtő használata mellett 40—80 óráig főzzük. Az így kapott termék gyapotot kénal­kaliás fürdőből vörösesbarna színekre fest, amelyek kiváló mosásállósággal és figyelem­reméltó klórállósággal birnak. 3. 60 g. kristályos kénnátriumot 48 g. kénnel összeömlesztünk és az elegybe 30 g. p-oxifenil a-naftilamifft viszünk be. Ezután a masszát lassanként kb. 170° ra hevítjük és ezt a hőmérsékletet hosszabb ideig fönn­tartjuk. Az így kapott festőanyag gyapoton nagyon jó mosásállósággal biró ibolyás fe­kete színt ad. Ha a reakciót magasabb hőmérsékleten,

Next

/
Thumbnails
Contents