61404. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üreges fésűk előállítására

Megjelent 1913. évi október lió 14-én. ! . MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61404. szám. VI/c. OSZTÁLY. Eljárás üreges fésűk előállítására. RHEINISCHE GUMMI- UND CELLULOID-FABRIK CÉG MANNHEIMBEN, A bejelentés napja 1912 augusztus hó 6-ika. Elsőbbsége 1911 december hó 16-ika. Celluloidtárgyaknak az ismert sajtoló és fúvóeljárás útján két lemezből, vagy egyet­len kétrét hajlított lemezből (mely tehát ismét két lemezt alkot), vagy egy laposra nyomott csőből történő előállítása már nem új. Ama gondolat, hogy celluloidból ezen fúvó eljárás szerint fésűket készítsünk, ön­magától adódik és készítettek is már fésű­ket fúvással úgy, hogy a fésű háta és durva fogai (amennyiben ezek a sajtoló nyomás folytán hegyük felé már önmaguktól nem alakulnak tömören) üreges tgsteket al­kotnak. Ha azonban az ilyen, üregesre fúvott fé­sűknél finom fogak előállításáról vau szó, vagy pedig, ami még nehezebb, vegyesen finom és durva fogak, pl. fésülködő fésűk készítéséről akkor nem is sejtett nehézsé­gek lépnek föl, melyeket megszüntetni van hivatva a jelen találmány. Az üregesre fúvás célja ugyanis termé­szetesen az, hogy a legkisebb anyagmeny­nyiség fölhasználásával lehelőleg bő alkotású, erős fésűhátak keletkezzenek, tehát lehető­leg nagy üreg létesüljön, melynél az anyag vastagsága természetesen a forma alakjától függ és bizonyos gyakorlati határok közt kell hogy mozogjon. E határok egyrészt hogy ne legyen az anyag nagyon vékony hogy a fésű ne inogjon és hullámalakúan meg ne hajoljon, másrészt, hogy ne legyen az anyag fölöslegesen vastag, hogy az üre­ges kiképzés úgy a súlyban, mint az árban kellően érvényre jusson. Azonban éppen ezen föltételek okoznak nehézséget. Ha pl.- vegyesen durva és finom fogakkal biró fésűknél a fésühát rendes, állagos kb. 5—7 mm. vastagsága mellett kb. 08 mm. húsvastagságú anyagot használunk, a fésű­hát üregesen f uvódik ki és csak éppen hogy elég vastag; a durva fogak is kellően ala­kulnak ki, azonban a finom fogak eddig egyszerűen nem voltak előállíthatók és nem is állíttattak ezért elő. A fésűhát és a durva fogak számára az anyag a fúvás közben teljesen kifutja, a finom fogaknál azonban (csudálatos módon nem, mert az üreges fogesatorna túlságos vékony és a nyúlások az anyagban túlsá­gos nagyok, semhogy a finom fogak üfe­gesen való alakulását elérhetnők; másrészt a pl. 2-szer 0-8—1'6 mm. QSSZvastagságú anyag túlságos csekély arra, hogy a finom fogat a fúvás közben a formarészeknek egymásra sajtolásával tömör foggá lehes­sen kiképezni. Ezeií eddig ismeretlen volt fölfedezés vezetett az alábbi javításra.

Next

/
Thumbnails
Contents