61375. lajstromszámú szabadalom • Biztosítózárral ellátott gallér- és nyakkendőfölerősítő készülék

Megjelent li)13. évi október hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61375. szám. I/i. OSZTÁLY. Biztosítózárral ellátott gallér- és nyakkendőfölerősítő készülék. BREDIMUS FRANZ ELŐRAJZOLÓ ÉS BREDIMUS JEAN DÍSZLET­FESTŐ DÜSSELDORFBAN. A bejelentés napja 1912 december hó 10-ike. Jelen találmány gallér- és nyakkendő­fölerősítő készülékre vonatkozik, amely biztosítózárral van ellátva, melyen a nyak­kendő megerősíthető, még pedig olykép, hogy a gomb a zárral együtt a nyakkendő által elrejthető és a nyakkendő a gomb­nak a zárból való kioldódása után sem veszhet el. Nagy hátrány gyanánt jelentkezett ed­dig a nyakkendők megerősítése és azon körülmény, hogy a kész nyakkendőket a gombra vagy gallérra kellett erősíteni, vagy az önkötőket előbb kötni kellett, ami sok panaszra adott okot. Itt első sorban azok jönnek számításba, akik kevésbbé ügyesek és akik kevesebb idővel rendel­keznek. A találmánybeli gallér- és nyakkendő­fölerősítő ezen hátrányokat mind kiküszö­böli. A gomb zárja úgyszólván a nyak­kendő egy része, amely tetszés szerinti alakú lehet és így a mindenkori célnak és ízlésnek megfelelhet. A nyakkendő meg­erősítése céljából elégséges a zárat a gomb fejére dugni, a nyakkendőt oldalra eltolni és arra csekély nyomást gyakorolni. Ezen művelet, amely csak néhány pillanatot igé­nyel minden további nélkül, a nyakkendő jó és biztos megerősítését teszi lehetővé. A mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy példaképeni kiviteli alakja van föltűn tetve. Az 1. ábrán a zár, bevezetett gombbal, ol­dalnézetben, nagyított léptékben, a 2. ábrán fölülnézetben, a 3. ábrán elölnézetben van föltüntetve, a 4. ábra a gomb nézete, az 5—8. ábrák a zár részletei, a A (9) és (10) bádoglemezek egymásra vannak helyezve és az egymást födő (11) lyukakon át (12) szögecsek segélyével össze vannak szögecselve. Az ugyancsak egymást födő kisebb (13) lyukak segélyé­vel pedig a zár a nyakkendőhöz varrható. A (9) alaplemez kerek (14) nyílással jván ellátva., amely hasítékszerű (15) kibővítés­sel bír. A (10) bádogban ezen kibővítés fö­lött egy második kerek (16) nyílás van ki­képezve. A (10) bádog ezen a helyen egész hosszában föl van hajlítva és (17) üreget képez olykép, hogy a (19) gomb (18) feje a (14) nyíláson keresztül a (17) üregbe vezethető és abban a (15) hasíték irányá­ban addig tolható el, míg annak ezen a

Next

/
Thumbnails
Contents