61370. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőberendezés hordozható főző- és mosókészülékekhez

Megjelent 1913. évi október hó 11-én. MAGY. KIK. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61870. szám: II/o. OSZTÁLY. Tüzelőberendezés hordozható főzó'- és mosókészülékekhez. ACTIENGESELLSCHAFT ALFA-SEPARATOR CÉG WIEN3EN. A bejelentés napja 1912 szeptember hó 25-ike. Elsőbbsége 1911 november hó 16-ika. A jelen találmány olyan főző stb. készü­lékekre vonatkozik, aminők főleg mezőgaz­dasági üzemekben és hasonlókban a legkü­lönbözőbb célokra alkalmazást nyernek és lényegükben egy hordozható kemencéből és ebbe beillesztett főzőedényből állanak, me­lyeket eset-ről-esetre az alkalmazás he­lyére szállítunk. A találmány abból áll, hogy az ismert módon a medencét alkotó, a rostélyt körülvevő kettős köpeny külső köpenyfölületén légbevezető nyílásokkal van ellátva úgy, hogy a levegő a rostély­hoz vezető útjában a belső köpenyfölületet, illetőleg a medenceköpenyt súrolja és hűti, miközben maga előmelegedik. Ily módon a bádogfalak erőteljes hű­tése történik és a falak elpusztulusának veszélye fönn nem forog. A mellékelt rajz egy példaképen válasz­tott kivitelű főzőkészüléknek a találmányt alkotó részét ábrázolja, és pedig az 1. ábrán oldalnézetben, a tűzhely met­szetével és a 2. ábrán az 1. ábra A—A vonala mentén vezetett vízszintes metszetben. A főző készülék, mely pl. takarmány gő­zölésére szolgál, egy hengeres (1) köpeny­ből áll, melybe a tűzhely közelébe lenyúló és födéllel elzárható (2) főzőedény van be­illesztve. A tűzhelyet, melynek adagoló nyílása a (3) ajtó segélyével légmentesen el van zárva, az (1) köpenytől kiinduló és a (4) rostély felé ferdén lejtő (5) bá­doggyűrűfal alkotja. Ezen (5) fal (medence­köpeny) és a külső (1) köpeny összeköt­tetési helye alatt közvetlenül, ennek ke­rületén, néhány (6) nyílás van elrendezve az égési levegő bevezetésére. Miután a le­vegő bejutása más helyen meg van gátolva, a levegő e nyílásokon kénytelen keresztül­áramlani és a tűzhely kúpos (5) fala men­tén végig vonulni. Ezáltal e fal kívülről hűttetik, míg maga a levegő előmelege­dik úgy, hogy csak előmelegített égési le­vegő juthat a (4) rostélyhoz. A kúpos (5) fal megerősítése az (1) köpenyen azáltal történik, hogy a légbevezető nyílások ké­pezése céljából (7) nyelvek vannak ki­vágva, az (1) köpenyből, melyek azután görbíttetnek és az (5) medenceköpeny megerősítésére használtatnak föl, ami leg­célszerűbben (8) csavarok segélyével tör­ténik, minthogy ezek a (6) nyílásokon át könnyen beilleszthetők. A szállítás megkönnyítésére a készülék oldalt (9) fogantyúkkal van ellátva. Ter-

Next

/
Thumbnails
Contents