61337. lajstromszámú szabadalom • Világítóberendezés vasúti kocsikhoz

Megjelent 1»13. évi októlber hó 7-én. MÁGY. gfew KIK. SZABADALMI JBFF HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61837. szám. V/b. OSZTÁLY­Világító berendezés vasúti kocsikhoz. DALÉN GUSTAF MÉRNÖK STOCKHOLMBAN. A bejelentés napja 1912 junius hó 18-ika. Elsőbbsége 1912 március hó 2-ika. Jelen találmány tárgya komprimált ace­tylén vagy más széndús gáz segélyével üzemben tartott világítóberendezés vasúti kocsikhoz. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképen vett kiviteli alakja, hol az 1. ábra a vasúti kocsi egy részének hosszmetszete, a 2. ábra fölülnézete és a 3. ábra a kocsi keresztmetszete. Az (1) kocsialsórész alatt van az ace­tonban oldott komprimált acetylén vagy más alkalmas széndús gáz befogadására szolgáló (2) tartály elrendezve. A föltün­tetett kiviteli alaknál a (2) tartály kereszt­ben van a kocsi alatt elrendezve és a (3) állványon nyugszik, mely a kocsialvázra megerősített (5) tartórész (4) csapjai kö­rül elfordulhat. A (6) csővezeték -a (2) tartányből indul ki és alkalmas berendezés által attól könnyen elválasztható. A (6) csővezeték, mely a (7) manométerrel és a (8) nyomásszabályozóval van ellátva, a kocsi alatt és a kocsi külső' oldalán halad és a (9) zárószerv segélyével elzárható. Innen a (6) cső a kocsitetőn lévő (10) készülékr hez vezet, mely a gázt a levegővel önmű­ködőee keveri és tökéletesen elégethető gáz­légkeverébet állít elő. A. (10) keverőkészüléktől kiindulólag a (11) gáz-légvezeték a kocsitetőn halad vé­gig. Azokon a helyeken, ahol a kocsi vilá­gítására szolgáló (12) izzólámpák vannak elhelyezve, a (13) ágvezetékek csatlakoz­nak a (11) vezetékhez; a (13) ágvezetékek a (14) hajtással, hurokkal vagy hasonlóval vannak ellátva, megfelelő utánaengedhető­ség biztosítása céljából, hogy a lámpák ösz­szeerősítési helyei a gáz-légkeverék eset­leges kiterjedése következtében ne szen­vedjenek. A (11, 13) gázlégvezeték a ke­verőkészüléktől a (15) kiömlőfnyíláshoz lég­mentesen csatlakozik, amennyiben külön elégési levegő nem vezettetik az említett (11, 13) vezetékhez. A kocsitetőn lévő (10) keverőkészülék azzal az előnnyel bír, hogy a készülékhez lehetőség szerint tiszta levegő vezettetik hozzá, mely levegő a (16) tokokban elhe­lyezett, alkalmas anyagból, pl. . fagyapot­ból készült szűrőberendezésen áramlik át. A készülék a kocsidobogó (17) teteje fö­lött vagy az alatt helyezhető el. Azáltal, hogy a szükséges gáz és gáz­légvezetékeket a kocsi külső fölületein ve­zetjük, a vezetékekrészéreiszükségeskocsi­faláttöréseket elkerüljük és a (9) záró­szervet is kívül helyezhetjük el úgy, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents