61329. lajstromszámú szabadalom • Jelzőberendezés Thomas-féle számológépeknél a teljesítőképesség túlhaladásának jelzésére

Megjelent 1»13. évi októ lber hó 7-én. MAGY. ggjW K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61329. szám. VIl/o. OSZTÁLY. Jelzőberendezés Thomas-féle számológépeknél a teljesítő képesség túlhaladásának jelzésére. AKTIENGESELLSCHAFT VORM. SEIDEL & NAUMANN CÉG DREZDÁBAN. A bejelentés napja 1912 december hó 7-ike. Elsőbbsége 1911 december hó 22-ike. A Thomas-féle számológépeknek eddig az a hátránya volt hogy a gép teljesítő képes­ségének túl haladását jelző esengő nem minden vonalzóállásnál szólalt meg és pedig azért nem, mert a csengőt a vonalzón kívül azon helyen kellett alkalmazni, melynél a gépnek tizesátvitele megszönik. Ennek meg­felelően az utolsó tizesátvitel mögött eddig a tulajdonképeni átviteli emelő helyett meg­felelő alakú kétkarú emelőt helyeztek el, melynek mozgása a csengőre vitetik át. Több vonalzóállásnál azonban a legkülső számkoronggal összekötött emelő a csengő hajtóművével már nem kapcsolódik úgy, hogy a csengő nem szólal meg. Ez esetben, melyben a gép teljesítő képességének túl­haladása már nem jeleztetik, a számolónak nagyon gondosan kell figyelni arra, hogy hibás eredményeket kiküszöböljön és a for­gattyút a gép teljesítő képességénak el­érésén túl ne forgassa. A jelen találmány tárgyát képező beren­dezés lehetővé teszi a teljesítő képesség túlhaladásának jelzését minden vonalzó­állásnál. Ezen célból a vonalzón csengőt alkalma­zunk és ennek mechanikai hajtóművét az utolsó tizesátvitel mögött lévő számkerék által úgy működtetjük, hogy ezen szám­kerék a (9)-es számtól a (0) számra való mozgása közben a csengő mechanikai hajtó­művét ütköző által közvetlenül vagy köz­benső mű útján mozgatja. A csengőnek a gép helytálló részében való elrendezésnél a számkorong ütközője vagy közbenső műve nem közvetlenül a csengő mechanikai hajtóművére hat, hanem közbeiktatott ütközőelemre, melynek hossza a vonalzó eltolásának hosszával egyenlő. Ezen közbeiktatott ütközőelem mechanikai lehet, pl. a vonalzó útjával egyenlő hosszú lengőkeret, mely a gép teljesítő képességé­neb tulhaladásánál közvetve a számkorong forgása folytán indul meg és mozgását a csengő mechanikai hajtóművével közli. A mellékelt rajzon rendes szerkezetű Thomas-féle számológép és a találmány tár­gyának két foganatosítási alakja van föltün­tetve ós pedig az 1. és 2. ábrán a rendes szerkezetű Thomas-féle számológép a vonalzónak ren­des és egy számjeggyel jobbra tolt állásá­ban, a

Next

/
Thumbnails
Contents