61314. lajstromszámú szabadalom • Szecskavágógép

Megjelent 1913. évi október hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61814. szám. x/a. OSZTÁLY. Szecskavágógép. MERKÚR VASMÜVEK, NIKOLAI ÉS TÁRSAI CÉG NAGYKANIZSÁN. A bejelentés napja 1912 november hó 15-ike. A találmány tárgya oly szecskavágógép, mely az anyagsajtoló hengerek alkalma­zását fölöslegessé teszi és ezáltal az erő­szükségletet lényegesen csökkenti. Az anyagot ide-oda mozgó csatorna ve­zeti a forgó metsző késhez; a csatorna űtja a metszett anyag hosszának változz tatása céljából beállítható. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképen vett kiviteli alakja. Az 1. ábra a főtengely, a metszőtárcsa lés az anyagbevezető csatorna beállítását léte­sítő szerkezet oldalnézete, a 2. és 3. ábra részleteket mutat. A kéziforgattyúval hajtott (C) metsző­tárcsa (A) tengelye a gépállványra erősí­tett (B) csapágyban forog. Az (A) tengelyen ül a (D) excenter, mely az (N) rúd és az (0) kétkarú emelő útján a (P) keretet és a beleerősített (M) tömböt függélyes irányban a (K) csatornához kö­zelíti, illetőleg attól eltávolítja (1. és 2. ábra). Az (A) tengely végére erősített (E) for­gattyú sugara a (Q) csavarorsó segélyével változtatható. A (Q) orsóhoz tartozó (S) csavaranya az orsó körül való forgó moz­gásában meg van akadályozva azáltal, hogy egyik oldallapjával, az (E) forgattyúhoz tár maszkodik. Az (S) csavaranya a (H) csatlórúd és (Hl, 112) gömbcsuklók útján az (F, G) szög­emelővel áll összeköttetésben, mely az (I) rúd segélyével a (K) anyagbevezetőcsator­nát ide-oda mozgatja. A gépállványra erősített (T) deszkák kö­zött vezetett (K) csatorna előremozgása alatt a rúgóval leszorított ferde (L) lap az anyagot a (C) metszőtárcsához vezeti;a (D) excenter által vezérelt (M) tömb az oda­vezetett anyagot a metszés alatt leszorítva tartja. A (K) csatorna visszafelé haladása alatt a benne lévő anyagot az; (L) lap visz­szatartja és az anyag a (K) csatorna kö­vetkező előremozgásánál újból előretolás tik. Az (M) tömb csak a metszés tartama alatt szorítja le az anyagot, ami az eddig ismert szerkezetekkel szemben, melyeknél az anyag állandó sajtolásnak volt alá­vetve, jelentékeny erőmegtakarítást jelent. A (P) keret nyúlványának alsó részén a rugalmas (U) rúd halad át, melynek másik vége a gép állványához van erősítve. Az (U) rúd az (M) tömböt a (D) excenter holt­mozgása alatt a (K) csatorna fenekéhez szo­rítja.

Next

/
Thumbnails
Contents