61301. lajstromszámú szabadalom • Berendezés valamely számlálómű több csoportjának zérusra állítására

Megjelent 1913. évi október hó 7-én. íMACY. SZABADALMI v ^YVTK^ SZABADALMI LEIRAS 61301. szám. VII/c. OSZTÁLY. Berendezés valamely számlálómű több csoportjának zérusra állítására. GRIMME, NATALIS & K0MMAND1TGESELLSCHAFT AUF AKTIÉN CÉG BRAUNSCHWEIGBEN, MINT TRINKS FERENC GYÁROS BRAUNSCHWEIGI LAKOS JOGUTÓDJA. Pótszabadalom az 55822. bz. törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1912 október hó 14-ike. Elsőbbsége 1911 november hó 15-ike. A jelen találmány a törzsszabadalom is­mertetett számológépekhez való, zérusra állítóberendezés javítására vonatkozik, mely berendezésnél a szorzatot föltüntető fő­számlálómű számláló kerekeinek egy része külön is zérusra állítható. A találmány abban áll, hogy a zérusra ál­lító tengelynek a számlálókerekek egyik csoportja számára szolgáló része úgy van annak másik részében ágyazva, hogy e ré­szek egymáshoz képest tengelyirányban el­tolhatók és hogy az egyik rész, forgatásai­kor, a másikat (vagy a többit) kényszer­mozgásúlag magával viszi.. Az ismert, zérusra állító berendezésekkel szemben, melyeknél két különböző szám­lálóművet vagy együttesen, vagy külön­külön zérusra lehet állítani, a jelen talál­mány tárgya azon előnyt nyújtja, hogy egyetlen kézmozdulattal egy és ugyanazon számlálóműnek tetszés szerint bármelyik csoportját, valamint egyszerre az egész számlálóművet is zérusra lehet állítani. A találmánynak megfelelő, zérusra állító berendezés egy foganatosítási alakja példa­képen ^mellékelt rajzon van bemutatva. A számlálóművet alkotó valamennyi (d) számlálókerék egy (g) peckekkel fölszerelt (e) tengelyen, mely az (f) szán (h) oldal­pofáiban van ágyazva, lazán foroghat. Ezen (e) peckes tengely, a választandó számláló kerékcsoportok nagyságának megfelelően, két részre van osztva, és pedig a baloldali kerékcsoport (g) peckei egy, az üregesen kiképezett (e) peckes tengelyben ágyazott és benne eltolható külön (i) tengelyen van­nak elrendezve, melyet az (e) tengely, for­gásakor, kényszermozgásúlag magával visz. Ezen (i) tengely egy (j) ütközője, mely a (k) emelőfölülettel szemközt. van elren­dezve, az (1) nyomó rúgó által befolyásolt (i) tengely eltolódását idézheti elő, . ami­dőn forog. A (k) emelőíölület egy forgatha­tóan ágyazott (m) hüvelyen foglal helyet, melyet azonban egy (n) záró pecek segé­lyével rögzíteni lehet. Az (e) peckes ten­gelynek egy (o) szárnyas kulccsal ellátott és egy (p) szelencében vezetett végén egy (q) ütköző van elrendezve,' mely az (s)zárfc pecek segélyével rögzíthető (p) szelence egy (r) emelőfölületére támaszkodik. Ha e berendezés segélyével valamennyi

Next

/
Thumbnails
Contents