61290. lajstromszámú szabadalom • Kalapácsmalom

Megjelent 1913. évi október hó 38 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61290. szám. xvil/f. OSZTÁLY. Kalapácsmalom. AMME, GIESECKE & KONEGEN AKTIENGESELLSCHAFT CÉG BRAUNSCHWÉIGBAN. A bejelentés napja 1913 március hó 10-ike. Elsőbbsége 1912 március hó 19-ike. A jelen találmány két, egymással pár­huzamos tengellyel ellátott kalapács­malomra vonatkozik, melynek tengelyein az egymással szemközt, körben mozgó kala­pácsok vannak elrendezve és mely főként kristályos és könnyen széttöredező testek, mint só, cukor, szén, gipsz stb. szétaprítá­sára alkalmas. Az eddig ismert olyan faj­tájú kalapácsmaimoknál, melyeknél a kala­pácsok mozgásuk közben egy bevezető töl­csér alsó részét képező rostélyon mennek keresztül, a szétapritandó testeket a kala­pácsok ütései egyoldalúan érték; A szét­aprítás azonban, éppen a fentemlített tulaj­donságú testeknél, lényegesen elősegíttetik, ha a kalapácsok gyorsan egymásra követ­kező ütései két oldalról hatnak a szétaprí­tandó anyagra. Ezért a jelen találmány szerint, amint azt a mellékelt rajz egy foganatosításí példán mutatja, két, egymással párhuzamos (a, al) tengely van elrendezve, melyek kö­rül a mozgatható (b, bl) kalapácsok,4smert módon, és pedig egymással ellenkező for­gási irányban, körben mozognak, miközben azok szintén ismert módon, az (e) bevezető tölcsért képező (f) rostélyon mennek ke­resztül, és pedig úgy, hogy az (e) tölcsérbe fölülről belépő (b, bl) kalapácsok egymással szemközt mozognak. Ily módon már ezen (e) tölcsérben a kétoldali ütés folytán az ott lévő, szétaprítandó anyagnak olyan nagy­ságig való szétaprítása megy végbe, mely annak az (f) rostélyon való áthullását lehe­tővé teszi. Az ezt követő szabad esés közben a fölülről jövő (b, bl) kalapácsok a szétaprí­tandó anyagra függélyes irányú ütéseket mérnek és annak lefelé irányuló gyorsulást adnak, melyet a további szétapritáshoz az­által előnyösen felhasználhatunk, hogy a tok alsó középső részében egy (c) ütköző berendezést alkalmazunk, mely célszerűen éles szélű, ékalakú keresztmetszetű gerincet képez és mely ezenkívül még, keresztben haladó, ékalakú keresztmetszetű bordákkal is lehet borítva. Ezen (c) ütköző berende­zéshez ütköznek nagy sebességgel a szét­aprítandó anyagrészek, melyek így apróra szétporlódnak. SZABADALMI IGÉNY. Kalapácsmalom két, egymással párhuzamos tengely körül, egymással szemközt, kör­ben mozgó két kalapácscsoporttal, az-

Next

/
Thumbnails
Contents