61247. lajstromszámú szabadalom • Keletbélyegző és másolókészülék menetjegyek számára

^VOGM/ ^ Megjelent 1913. évi szeptember hó 39-én. MAGY. ^RS KIR. '. < r < tsi SZABADALMI H HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS rn 61247. szám, IX/a/b. OSZTÁLY­Keletbélyegző és másoló készülék menetjegyek számára. KLEIN GYÖRGY MAGÁNZÓ PÁRISBAN. A bejelentés napja 1912 május hó 6-ika. Elsőbbsége 1911 május hó 6-ika. Jelen találmány oly készülékre vonatko­zik, mely menetjegyeknek verő tő segélyével való bélyegzésére és a menetjegyekre elő­zetesen másolható módon fölnyomott összes adatoknak egy papírszalagon való följegy­zésére szolgál. A találmány a készülék egyszerűsbítését és működési módjának megkönnyítését, vala­mint biztossá tételét célozza; további célja végül abban áll, hogy a papírszalag elszaka­dása megakadályóztassék. A mellékelt rajz a készülék egy példa­képem foganatosítási alakját mutatja be. Az 1. ábra a gépet oldalnézetben, részben pedig metszetben tünteti föl. A 2. ábra kisebb léptékben kirajzolt oldal­nézet. A 3. ábra a gép alsó részének függőleges metszete, mely metszet a szánra merőle­ges. A 4. ábra a 2. ábra X—X vonala mentén vett vízszintes metszet. Az 5. ábra az 1. ábrán föltüntetett készülék egy részét oldalnézetben, részben pedig metszetben ábrázolja, mimellett az egyes részek más helyzetben vannak föltüntetve. A gép, miként a közönseges dombornyomó vagy bélyegzőgépek, (A) tartóból (konzol) áll, melynek (B) géme fölső részén egy ferde (P) kést hord. Ezen késnek fölső éle a (C) lengőfej forgáscsapjául szolgál, mimellett a lengőfej fölső részében a (D, E, P) kalapács, alsó részében pedig (H) szán van elren­dezve. A (D) kalapács fölső része az (M) papírszalag föltekercselésére szolgáló készü­lék tartójaként van kiképezve. A papír­szalag a lengőfej és a (B) gém között el­rendezett (N) orsóról tekercselődik le és az (0) orsóra tekercseltetik föl, mely utóbbi a lengőfej mellső részén van megerősítve. A papírszalag a két orsó között az (E) kalapács alsó részének vége alatt vezettetik. Hogy az alsó kalapácsrész oldalsó eltoló­dását megakadályozzuk, a két részből össze­tett kalapácsot rugóval alátámasztott (a, al) dugattyúk fölfelé nyomják, melyek a lengő­fej oldalán vannak elrendezve (3. és 4. ábra). A (D) kalapács fölső része a (P) kés alsó éléhez támaszkodik és ezen él a kalapács fölső részének forgástengelyéül szolgál. Ezen fölső rész (F) csukló segélyével az# alsó (E) résszel van összekötve, mely utóbbi a nyomás létesítésére szolgáló (b) lemezzel van ellátva. Hogy az (E) rész számára ki­fogástalan vezetést létesítsünk, két vízszin­tes (c, cl) és (d, dl) tengellyel látjuk el, melyek a kalapács mindkét oldalán kiálla­nak éa a lengőfej oldalfalában létesített (e)

Next

/
Thumbnails
Contents