61242. lajstromszámú szabadalom • Tűzhely gőzkazánokhoz a tüzelőanyagnak oldalirányú táplálásával

• Megjelent 1913. évi szeptember hó 2'?-én MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61242. szám. II/c. OSZTÁLY. Tűzhely gőzkazánokhoz a tüzelőanyagnak oldalirányú táplálásával. GARTNER WALTER GÉPKERESKEDÓ PÁRIZSBAN. . L Í »•->' A bejelentés napja 1912 julius hó 26-ika. Elsőbbsége 1911 augusztus hó 14-ike. A találmany oly gőzfejlesztők tűzhelyeire vonatkozik, melyeknél a tüzelőanyag a ros­tély két oldalán elrendezett csuszkákon oldalirányban tápláltatik a rostélyra. Ilyen tűzhelyeknél a tüzelőanyag, mielőtt a ros­télyra jutna és ott elégne, részben kokszo­lódik; a rostély két oldalán tűzálló terelő­lapok vagy falak rendeztettek el, melyek határolják a tüzelőanyag utjának kereszt­metszetét és fölhevülve hozzájárulnak a tüzelőanyag kokszosításához. A tűzcsöves gőzgenerátorok eddig hasz­nálatos ilyen terelőlapjai vagy falazata már most gyakran túlhevül, minek folytán a tüzelőanyag erősebben kokszolódik mint kellene; a jelen találmány célja a kokszo­lódás fokának a szükséghez mérten való szabályozhatósága és a falazat azon részé­nek, mely a rostély felé haladó tüzelőanyag­gal érintkezik, a túlhevüléstől való meg­óvása. > A találmány értelmében a rostély mind­egyik oldalán két tétel légkamrát vagy ve­zetéket alkalmazunk, melyek egyike a tűz­álló falazatban van elrendezve és előzőleg nem melegített hideg levegővel tápláltatik, hogy a falazatnak a tüzelőanyaggal érintkező hátát hűtse s a szükségelt mértéket meg­haladó kókszolódást meggátolja, míg a má­sik tétel a tüzelőanyag-vezetékek alatt fog­lal helyet és a kokszólódást elősegítő me­leg levegőt szolgáltat, melynek mennyisége tolókkal szabályozható. A tűzálló falazat hátát hűtő levegő to­vábbi csatornákon át fölmelegedett állapot­ban vezettetik az égési kamrába, ahol az égést ismert módon táplálja; a hűtő kam­ráknak az égési kamrával való kapcsolata azonban elsősorban arra szolgál, hogy ál­landó hideg levegőáram járja át a hűtő­kamrákat s ily módon meggátolja a túlsá­gos kokszolódást. A tüzelőanyag főtömege a tűzhely két oldalán külön tölcsérekben foglal helyet, melyekből időszakosan nyitott zárókészülé­kek bocsátják ismert módon csúszkákra. A csatolt rajz a találmány szerinti lég­hűtésű tűzálló falazat egy példáját mutatja az ismert centrális huzagu gőzfejlesztővel kapcsolatban. 1. ábra egy gőzfejlesztő tűzhelyének ke­resztmetszete, mely a találmány szerinti javítást mutatja. 2. ábra a megfelelő hosszmetszet, míg a 3 ábra a találmány szerinti elrendezésű tűzhellyel biró vízcaöves gőzfejlesztőt mutat keresztmetszetben. Az 1. és 2. ábrabeli gőzfejlesztő ismert

Next

/
Thumbnails
Contents