61227. lajstromszámú szabadalom • Újítás elektromos izzótesteken reklámok számára

• Megjelent 1913. évi szeptember hó 2'?-én MAGY. KIPu v SZABADALMI «B|W HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61227. szám. IX/h. OSZTÁLY. Újítás elektromos izzótesteken reklámok számára. BRAUN ÁRMIN FESTÉKKERESKEDŐ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 november hó 19-ike. Jelen találmány tárgya főleg üzletek ki- | rakataiban elhelyezendő reklámföliratok számára szolgáló, elektromos - izzótestekkel megvilágított készülék, melynél a reklám­föliratok bárki által is tetszés szerint vál­toztathatók azáltal, hogy az ezt alkotó be­tűk külön-külön vannak készítve, s így megfelelő sorrendben egy célszerű vezeték­ben sorakoztathatok. A találmány tárgyának példaképem foga­natosítási alakját a mellékelt rajz. lát­tatja, melyen az 1. ábra a találmány tárgyát képező ké­szülék perspektivikus nézetét, a . 2. ábra ugyanazt hátulról nézve, a 3. ábra egy betű előlnézetét a hozzátar­tozó talp metszetével, a 4. ábra a talp alsó részének fölülnéze­tét, az 5. ábra a talp előlnézetét a betű egy ré­szének metszetével, tünteti föl. A megfelelő szilárdságú anyagból, pél­dául fémlemezből készült, betűalakban ki­képezett, mélyített, vályú keresztmetszetű (1) csőrészletbe a 3. és 5. ábrán föltünte­tett módon a (2) elektromos izzótestek vannak elrendezve; úgy, hogy az (1) cső­részlet áttört falán a (2) izzótestek (3) nyúlványa átnyúlik, (4) és (5) drótvégei pe­| dig megfelelő vezető közegek segélyével kapcsolva, s az egész hátsó része ezen be­tűket képező csőrészleteknek megfelelő anyaggal, például gipsszel van bevonva. Ez a (6) gipszbevonat egyrészt a (2) izzótes­teket fixen beerősíti az (1) csőrészletbe, másrészt pedig az izzótesteket összekötő (7) vezetőközegek számára szigetelő ágya­zatot képez. A betűalakban kiképezett cső­részlet már most a (8) talpba van példaké­pen szintén gipsszel! erősítve. A (8) talp két részből áll. A fölső (9) talprészbe van (10) nyúlványa révén a betű beerősítve. Minden egyes betű lámpáihoz vezető drót­vég a (11) alsó talprész (12) és (13) hor­nyában elhelyezett (14) és (15) vezető lap­jaihoz van forrasztva. A (8) talp (16) végén a (17) csavarok révén a (14) és (15) lapok­hoz erősített (18) és (19) rúgós nyelvek nyúlnak túl, míg másik (20) végén a (14) és (15) lapok a (21) csavarok segélyével föléjük szerelt (22) és (23) rúgós lapokkal a talp nevezett végén túl nem nyúló kon­taktust képeznek a következő betű (18) és (19) rúgós nyelvének fölvételére (lásd 3. ábra). A (9) fölső és (11) alsó talprész a (24) csavar segélyével van egymáshoz erő-I sítve. ' Az így kiképezett elektromos világító-

Next

/
Thumbnails
Contents