61206. lajstromszámú szabadalom • Függélyes tokokkal bíró edzőkemence szilárd és gőzalakú edzőközegek egyidejű használására

Az edzés befejeztekor a szemcsés sze­net az (F) szelepen át lebocsátjuk egy zárt fémtartályba,, amelyből (még melegen) egy második retortába tölthetjük új edzendő tárgyakra. A visszamaradó edzett tárgyak az (N) rostélyon maradnak vissza s könnyen távolíthatók el, pl. azáltal, hogy e rostélyt az (M) szintig fölhúzzuk; az edzett tárgyak tovább kezelhetők, pl. temperáihatók ístb. Ha az edzendő tárgyakat külön állványon, vagy függesztőkarokkal ellátott rostélyo­kon helyezzük el, akkor azok egyenként is kiemelhetők, aminek megtörténte után a retorta újabb edzési műveletre áll készen. A föntiekből látható, hogy a kemence lé­nyeges jellemvonásai azok, melyek a beve­zetésben soroltattak föl, minthogy ezek nél­kül a kemence nem lenne alkalmas a jel­zett edzési módszer foganatosítására. SZABADALMI IGÉNY. Cementáló kemence egy vagy több hosszú­kás vagy körkeresztmetszetű lényegileg függélyes hossztengelyű tokkal, jelle­mezve, azáltal, hogy a munkatér a ke­mencének a fűtőberendezéstől, mint ge­nerátoroktól, lángzóktól, hőregeneráto­roktól elkülönített részében van kiké­pezve úgy, hogy a tokok fölülről lefelé teljesen keresztülnyúlnak a munkaterén, végeikkel pedig azon túlnyúlnak úgy, hogy teljes hosszúknak kb. 50—80%-át kitevő középső részük 800—1200° kö­zött tetszés szerinti egyenletes és ál­landó hőfokra hevíthetők, míg végeik, melyek a cementálandó tárgyak ki- és behelyezésére, valamint a gázok ki- és bevezetésére szolgáló szerkezetekkel vannak ellátva, hidegen maradnak. (1 rajzlap melléklettel.) PALLA8 RÉSZVÉNY i ÁR8ASÁ0 1YOMDÁJA FUDAPE81EI*

Next

/
Thumbnails
Contents