61198. lajstromszámú szabadalom • Villa mezőgazdasági célokra

Megjelent 1913. évi szeptember lió 37-én. MAGY. ggs KIR. SZABADALMI fi^g g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61198. szám. x/a. OSZTÁLY Villa mezőgazdasági czélokra. LES F1LS DE PEUGEOT FRÉRES CÉG VALENTIGNEYBEN. A bejelentés napja 1912 október hó 23 ika A mezőgazdasági célokra szolgáló fém­villáknál mostanáig a fogak talprésze egy darabból' állott azzal a hüvellyel, melybe a fanyél vége volt erősítve. Ezen elrendezés a villa kényelmes kezelése, a széna, szalma, trágya stb. könnyű fölrakása céljából meg­követeli azt, hogy a fanyél megfelelően meg legyen görbítve. Ezen villáknak £tZ 131 hátrányuk, hogy különös nyelet kivannak és ha a nyél eltörik, azonos alakú nyelet kell szerezni vagy egyenes nyelet kell meg­hajlítani, amire nem minden fanem alkal­mas. Másrészt a rendes villáknál a fölra­kott anyag a nyél oldaláról le akar csúszni és a fogak talprészétől eláll. Ezen anyagok tehát a villa alatt vissza­hallanak és annak eltávolítása céljából a munkásnak a villát meg kell fordítani, mi­által a munka nehezebbé válik. A jelen találmány tárgya mezőgazdasági célokra szolgáló olyan villa, mellyel a fönt említett hátrányok elkerülhetők. Ezen villát lényegében az jellemzi, hogy a nyél alsó végét befogadó hüvely ahe­lyett, hogy közvetlenül a fogak talprészé­hez csatlakozna,- hattyúnyakalakú tömör f émrúd segélyével áll az utóbbival össze­köttetésben. Ezen elr endezésnek nemcsak az az előnye, hogy közönséges nyél alkalmazását teszi lehetővé, a fölrakott anyag nem csúszhat a villa hátsó része felé, mert a hattyúnyak­alakú toldat ebben megakadályozza és kö­vetkezésképen az anyagot könnyen le le­het rakni, hanem számos más előnye mel­lett a villa fémrészei rugalmasak és na­gyon könnyen hatolnak be a legkülönbö­zőbb nagyon laza vagy nagyon ritka anyagba. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképen vett kiviteli alakja, hol az 1. ábra a villa elölnézete, a 2. ábra oldalnézete. Az új villa (a) fogai a (b) talpriésszeil egy darabból állanak. A (b) talprész a hattyúnyak-alakban haj­lított (c) rúdhoz csatlakozik (2. ábra); ezen rúd meghosszabbítását a (d) hüvely adja, melybe az (e) nyél vége van erősítve. Az összes fémrészek kovácsolás útján állíttat­nak elő, miáltal a villa rendkívül terőssé, ellentállóvá és rugalmassá válik. A 2. ábra mutatja, hogy a hattyúnyaknak milyen görbülete és a hüvelynek milyen iránya felel meg a gyakorlatban, azonban ezen elemek az alkalmazástól függően vál­tozhatnak. Az. (e) nyél, mint az már említve volt,

Next

/
Thumbnails
Contents