61193. lajstromszámú szabadalom • Merítőberendezés burgonyaültető gépekhez

Megjelent 1913. évi szeptember lio 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61193. szám. X/a. OSZTÁLY. Merítőberendezés burgonyaültető gépekhez. FR. MELICHAR SÁEMASCHINENFABRIKS A. G. CÉG E/M BRANDEISBEN. A bejelentés napja 1912 november hó 12-ike. Találmányunk tárgya merítőberendezés oly burgonyaültető gépekhez., melyeknél a merítő tagon (ültetőkereken vagy láncon) forgathatóan elrendezett fogóujjak e tag­gal fogó módjára együtt működnek és lé­nyegében abban áll, hogy a fogóágyak, ill. a merítőtagok alkalmas kiképzése által, a fogó nyitásának nagysága, ill. a hatásos fogos2Öli?s&ág...yáltoztatható. Ezáltal abban a helyzetben vagyunk, hogy a merítőberen­dezést, osztályozott' burgonyák számára, ézek nagyságának megfelelően beállíthat­juk, miáltal a fogyók holtmozgását elkerül­jük. A csatolt rajzon olyan merítőberendezés van bemutatva, mely példaképen egy ül­tetőkerékből áll. Az 1. és 2., a 3. ás és az 5. és 6. ábrák' oldal- és elölnézetben a hatásos fogószélesség elállítására szol­gáló berendezés foganatosítási alakjait tüntetik föl. Az (a) fogók a (b) ültetőkeréken ismert módon (c) csap körül forgathatóan vannak ágyazva és (d) hasítékokon keresztül az ül­tetőkerék belsejébe nyúlnak, mely kerék egyúttal merítőkerék gyanánt is szolgál és melynek belső falához a burgonyákat az (a) fogók szorítják. Az (a) fogók az (f) rugót hatása alatt állnak, melyek azokat az ültetőkerék belső fala felé igyekszenek húzni. Ezen rugók hatásával szemben a ru­gók közel sugárirányban állíttatnak be, mielőtt az ültetőkerékben gördülő burgo­nyákhoz ütköznének és pedig azáltal, hogy egy, a fogókkal összekötött (g) vezető görgő egy megfelelően alakított (h) ve­aetőpálya mentén vezettetik tova. A fogószélesség elállítása az 1. és 2. áb­rákon föltüntetett foganatosítási alak sze­rint azáltal történik, hogy az (a) fogók az (i) ^ágyazásban eltolhatóan vannak elren­dezve és a kívánt helyzetben a (k) állító­csavar segítségével rögzíthetők. A 3. és 4. ábrákon föltüntetett fogana­tosítási alaknál a (c) csap az (1) ágybakon ennek (1') hasítékában elállíthatóan ésrög­zíthetően van ágyazva. Az 5. és 6. ábrákon föltüntetett fogana­tosítási alaknál a fogók szilárdan vannak ágyazva és az ültetőtagnak itt második fogótag gyanánt szereplő része elállítha­tóan van berendezve. Az ültetőkerék itt egy külön belső (m) faldarabbal bír, mely az (n) csap körül forgathatóan van ágyazva. Az (m) faldarab a külső falon keresztül­menő (o) toldattal van ellátva, melynek (oO hasítékába az ültetőkeréken megerősített (q) szögvason keresztül dugott (p) állító-

Next

/
Thumbnails
Contents