61150. lajstromszámú szabadalom • Újítás nyersolaj-, benzín-, spiritusz-, gáz- és gőzgépek hengerein

3Iegjelent 1913. évi szeptember hó 24-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jBH HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61150. szám. V/e/l. OSZTÁLY. Újítás nyersolaj, benzin, spiritusz, gáz- és gőzgépek hengerein. HÓDOSSY SÁNDOR GÉPÉSZ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 május hó 23-ika. Mint ismeretes, a nyersolajjal és más égetőtermékkel dolgozó gépek legnagyobb része a dugattyúnak egy oldalán fejt ki erőt, még pedig vagy két ütemben, vagy pedig négy ütemben ami a gép erős mére­tezését vonja maga után. Az egyenletes járásának biztosítására pe­dig nagy és nehéz lendítőkerekeket kell al­kalmazni. Azonkívül a dugattyú mint hajtó­rúd vezeték is szolgál, miáltal az itt összekötő csapszöget a henger belsejében sem utána­húzni lazulásnál vagy kopásnál nem lehet, sőt a kenése is megbízhatatlan annál is in­kább, mivel nagyon fölmelegszik. Csapágyak és csapszög rendbehozatala csak úgy történhet,, hogyha a dugattyút a hengerből kivesszük, ami viszont az egész gép leszerelésével jár. Nagyobb gépeknél ezen művelet elég költséggel és fáradság­gal jár, eltekintve a szétszerelésből eredő anyagkopásokat. Végre nagyobb terhelésnél a gép hen­gere sem hűthető kellőképen és így a fölső dugattyúgyűrűk hamar elpusztulnak -és a dugattyú nem marad tömör, miáltal a gép üzeme bizonytalan. •Jelen találmány tárgya a nyersolaj, ben­zin, gáz, gőzgépek hengereinek egy oly újítása amelynek alkalmazása mellett elér­jük azt a célt, hogy a gépek egyenletes járásuak, nagy lendítőkereket nem igényel­nek, hatásfokuk az eddigi gépeknél na­gyobb, tartósabbak, az eddigi gépeknél egyszerűbbek ós így könnyebben kezel­hetők. A találmány lényegében nem egyéb, mint a hengerek egy oly újítása, amelynél a du­gattyú körmozgást végez, avagy maga a henger mozgó dugattyúként szerepel és amely a hajtóerőt egy rúd segélyével to­vábbítja a forgattyúra. A mellékelt ábrán a találmány példa­képem kiviteli alakjai vannak föltün­tetve : 1. ábrán egy négyütemű gép hosszmet­szete, 2. ábrán keresztmetszete, 3. ábra egy kétütemű, mozgóhengerű gé­pet tüntet föl hosszmetszetben, 4. ábra keresztmetszetben. Az 1. ábrán föltüntetett négyütemű hen­gernél (g) a henger ürege, (a) a henger külső -hűtő burkolata, (b) a henger belső fala, amely fix és az (o) tengellyel van összekötve. Ezen (o) tengely belül üreges és egyik része a kipuffogócsőhöz, másik vége pedig a tápcsőhöz van kötve, amelyen át a gőzt, gázt, levegőt stb. az (i) csatornákon

Next

/
Thumbnails
Contents