61114. lajstromszámú szabadalom • Berendezés sűrített levegővel működő fékek vezetékeinek kiűrítésére

Megjelent 1913. évi szeptember hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61114. szára. V/b. OSZTÁLY Berendezés sűrített levegővel működő fékek vezetékeinek kiürítésére. SEGUELA RAYMOND MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1912 április hó 26-ika. Elsőbbsége 1911 május hó 24-ike. A találmány tárgya berendezés a levegő­nek kiürítésére sűrített levegővel működő fékek vezetékeiből, mely berendezést a fő­vezetékben és egy külön elosztótartályban foglalt levegő, melynek nyomása mindig a fővezeték kezdeti nyomásával egyenlő, hoz működésbe akként, hogy a levegő kiürítése a fővezetékből megszűnik, mihelyt az utób­biban a nyomáscsökkenés egy rúgó feszült­sége meghatározta értéket ér el. A mellékelt rajz a kiürítő berendezést metszetben tünteti föl. A berendezés (3) kamrája fölött egy hen­ger van elrendezve, amelyben a (13) ho­ronnyal ellátott (5) dugattyú mozoghat. Az (5) dugattyú fölső fölületére a külön­leges elosztótartály levegője hat a (36) csa­tornán keresztül; a dugattyú alsó fölüle­tére egy»(16) rúgó nyomása és a főveze­tékből a (34) vezetéken át a (3) kamrába áramló levegő hat. A fővezeték levegője még a (35) vezetékbe is beáramlik, ahon­nan az (5) dugattyúnak megrajzolt helyze­tében a (13) hornyon át a (14) nyíláshoz jut, amelyen vagy a fékhengerbe vagy a szabadba ömlik. A különleges elosztótartály, valamint a fővezeték akkor jut közlekedésbe a (36) illetve (34, 35) vezetékekkel, amidőn a fő­vezetékben nyomáscsökkenést idézünk elő, míg a féklazítás folyamán ugyanezen veze­tékek bárminő szelep révén a szabad leve­gővel jutnak közlekedésbe. Az ábra bal felén példaképen föltünte­tett különleges szelep egy Westinghouse­féle hármas szelep, de helyette bármely más ugyanazon hatású' szerkezetet is al­kalmazhatunk. A berendezés működése a következő: Menet közben a (4) dugattyú a megraj­zolt helyzetet foglalja el, amikor is a du­gattyú (29) ós (30) vájatai a (36) és (33) csatornákat két egymás mellett külön a (36) és külön a (33) vezetéknek megfelelően elrendezett, a szabadba vezető (37) veze­tékkel kötik össze úgy, hogy a (34, 35) és (36) vezetékek a szabad levegővel közle­kednek. Mihelyt azonban a fővezetékben előidé­zett nyomáscsökkenés révén fékezést esz­közlünk, a hármas szelep lesülyed úgy, hogy a (4) dugattyú (30) vájata a (33) csa­tornát (32, 31, 21) és (22)-n át a főveze­tékkel köti össze, míg a (36) vezeték (2) és (28)-on át az elosztó tartállyal jut kap­csolatba. Ekkor tehát a fővezetékből a le­vegő a (34) és (35) vezetékekbe áramlik és eltávozik a (13) hornyon és (14) nyíláson

Next

/
Thumbnails
Contents