61111. lajstromszámú szabadalom • Lyukverő cölöp cementcölöpözéseknek előállítására

Megjelent 1913. évi szeptember hó 19-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 61111. szám. VIII/j. OSZTÁLY. Lyukverő cölöp cementcölöpözéseknek előállítására. DR ODORICO ODORICO MÉRNÖK MILANÓBAN. A bejelentés napja 1912 november hó 5-ike. C em ent c ölöpözáseknek előállításánál már eddig is alkalmaztak oly lyukverő cölöpö­ket, melyek csúcssarúval és fémburkolata tal voltak ellátva, hogy az előállított lyuk­nak fala, a lyukverő cölöpnek az öntésnek végezhetése céljából történő kihúzatásánál, be ne dőlhessen. Az eddig ismert lyukverő cölöpöknél azonban elkerülhetlenek voltak bizonyos hátrányok; így pl. a talajban a lyukverő cölöpnek bizonyos részeit hátra kellett hagyni; a cementnek! utat nyitandó, a esúcssarút át kellett fúrni, ami bizonyos talajviszonyok mellett nehézségekkel járt; a lyukverő cölöpöt képező csöveket to­vábbá csak nehezen lehetett a talajból is­mét kihúzni. Ezenkívül, nagyobb cölöpök­nél, a cölöpöknek hosszúsága miatt szük­séges karmantyúk, ékek stb. által létesíte­tett összeköttetések nem bizonyultak elég tartósaknak, főleg pedig azok nem állottak ellent a cölöpöknek kihúzásánál alkalma­zott, lökésszerűen ható húzóerőknek. Mindezek a hátrányok elmaradnak a ta­lálmányt- képező lyukverő cölöpnél. Ezen cölöpnek egy foganatosítási alakja a mellékelt rajzban van föltüntetve'. Az 1. ábra hosszmetszet, melyben egy, a bevetésre teljesen fölszerelt cölöp van föl­tüntetve. A 2. ábra szintén hosszmetszet, melyben ;a cölöpnek -egy részlete, nagyobb léptékben van föltüntetve. A cölöpnek főrésze, két, koncentrikusan egymásban fekvő (a, b) cső (l.-ábra), me­lyeknek mindegyike több, egymás fölött el­( rendezett és a cölöpnek a talajba való be­ver&tésének mérvében a cölöphöz toldott szakaszból áll. A belső (a) csövet alkotó csőszakaszoknak falvas tagság)a a célnak megfelelően van megválasztva, külső átmé­rője pedig a külső (b) csőnek belső átmé­rőjénél valamivel kisebb, míg a csőszaka­szoknak fölső végein belül fekvő (c) kari­mák és a (g) famagon átvezetett (f) csa­a oknak (e, el) csavarfejeit, illetve csa­var anyáit. befogadó (d) fülkék vannak ki-Lí}.ezve (2. ábra). A famag a cölöpnek be­verő se közbén azért van alkalmazva, hogy a cölöpöt merevítse, annak átmérője az (a) csenek belső átmérőjével egyezik meg, £)í,okon a helyeken pedig, hol a mag a (c) kanmákkal érintkezik, az átmérő meg van kisebbítve. Az összeköttetési helyeken két vagy több (f) csavar is alkalmazható, • melyek

Next

/
Thumbnails
Contents