61097. lajstromszámú szabadalom • Terelőkészülék centrifugál szivattyúkhoz

Megríelent 1913. évi szeptember hó 19-éu. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61097. szám. XXI/c. OSZTÁLY. Terelőkészülék centrifugál szivattyúkhoz. GANZ ÉS TÁRSA-DANUBIUS GÉP- WAGGON- ÉS HAJÓGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CÉG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1912 junins hó 18-ika. A centrifugál szivattyú, ha kisebb víz­mennyiséget kell szállítania mint a rendes teljesítményének megfelel, nagyon gazda­ságtalanul dolgozik, mert a vízmennyiség csökkentése csak fojtással, tehát erőveszte­séggel érhető el. Ez az erő veszteség annál nagyobb lesz, minél hosszabb a nyomóve­zeték, mert ezen vezeték hosszával ama nyomásnövekedés is nő, mely abból szár­mazik, hogy a szállítandó vízmennyiséggel a csősurlódási veszteségek is és pedig a víz­mennyiség csökkentésével körülbelül négy­zetes arányban csökkennek. A jelen találmány célja, hogy egy állít­ható lapátokkal ellátott terelőkészüléknek a futókerék előtt való beiktatásával és ezen lapá­toknak a szállítandó vízmennyiségnek megfe­lelő beállítása által, a vizet, a normális mennyi­ség alá való csökkentése esetén, olyan szög alatt vezesse a futókerékhez, hogy a nem szándékolt nyomás-növekedés és a szállító­magasság emelkedése elkerültessék, miáltal a fojtás szükségessége és az ezzel járó erő­veszteség elmarad. A mellékelt rajzban, a találmány tárgya, egy fadial centrifugál szivattyún, mint kivi­teli példán van föltüntetve. Az 1. ábra a szivattyú hosszmetszetét, a 2. ábra pedig az 1. ábra A—B vonala szerinti metszetét ábrázolja. Az új terelőkészülék a szivattyú két lépcsője között, a futókerék elé van be­építve, mely elrendezés természetesen min­den futókerék előtt ismétlődik. Hogy e mel­lett, a rajznak megfelelően, az egyes futó­kerekek után még más, nem mozgatható, tehát már ismert terelő lapátok is vannak-e vagy sem, ezen találmányra nem bír befo­lyással. Az (a) terelőlapátok a (b) csapok segé­lyével a (c) hozzávezetésben foroghatólag vannak ágyazva és előálló (d) csapokkal vannak ellátva. Az (a) lapátok elállítására az (e) gyűrű szolgál, mely (f) fogazással és (g) hornyokkal bír. Ezen hornyokban a la­pátok elállítása alkalmával a (d) csapokkal csúsznak. Az (e) gyűrű (f) fogazásába (h) fogaske­rék kapaszkodik, melynek (i) tengelyére van erősítve a rajzban föl nem tüntetett kézikerék, mellyel az elállítás történik. A terelőlapátok úgy vannak alakítva, hogy azok megfelelő beállítás mellett, a mege­lőző lépcsőből érkező vizet, ütközés nélkül fogadják be és azt egy spirálisban, mely­nek hajlásszöge a terelőlapátok elállítása

Next

/
Thumbnails
Contents