61076. lajstromszámú szabadalom • Rácstartó

Megjelent .1913. évi szeptember hó 13-án. MAGY. KJR. SZABADALMI WBFFL HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61076. szám. XVI/c. OSZTÁLY. Rácstartó. SCHULTZ OTTÓ GYÁROS BERLINBEN. Pótszabadalom az 57764. sz. törzsszabalomhoz. A bejelentés napja 1011 október hó 19-ike. Elsőbbsége 1911 szeptember hó 2-ika. A jelen találmány az 57.764. számú törzs­szabadalommal védett rácstartó további ki­képzésére vonatkozik. A javított tartót a mellékelt rajz példa­képen többféle kiviteli alakban tünteti föl. Az 1. ábra egy használati helyzetében el­rendezett tartónak részleges hosszmetszete, a 2. és 3. ábra ugyanannak részleges ke­resztmetszete és fölülnézete, a 4. és 5. ábra két további kiviteli alaknak keresztmetszete, a 6. ábra pedig az 5. ábrának megfelelő fölülnézet, a 7. ábra egy további kiviteli alaknak, vé­gül a 8. ábra egy sajátszerüleg alakított (a) hosszrúdnak keresztmetszetét tünteti föl. A tartó mindezen kiviteli alakjában lénye­gileg, a törzsszabadalomnak megfelelőleg, az oldalsó (e) lécekből és az egymással pár­huzamosan bizonyos közökben elrendezett (a) hosszrudakból áll, mely utóbbiak fölső részükön zeg-zugos alakban meghajlított (b) pántokkal egymással szilárdan össze van­nak kötve. A jelen találmány értelmében az (a) ru­dak magasságát nagyobbra vesszük, mint a (b) pántokét. Ily módon a lehető legnagyobb anyagmegtakarítással és legkisebb előállí­tási költséggel nagy teherbírást érünk el, minthogy csupán a vékonyabb (b) pántokat kell az előkészítő géppel meghajlítani, míg a függőleges terhelést főként az erős (a) rudak veszik föl. Általában az (a) rudakat és (b) pántokat fölső éleikkel egy szintbe helyezzük; aján­latos azonban, hogy oly födőszerkezetek készítésénél, amelyeken lovak is járnak, az (a) rudakat a 4. ábrán látható módon a-(b) pántok fölső éléből kissé kiemelkedőleg rendezzük el, hogy a patkósarkak a kinyúló részekbe kapaszkodhassanak. Ha az (a) hosszrudak keresztmetszetének magasságát különös nagyra választjuk, ak­kor a 4. és 5. ábra szerint célszerűen alsó részükön is összekötjük azokat a (b) pán­tokhoz hasonlóan alakítótt (b') pántokkal, amelyeket az érintkezési helyeken szintén összehegesztünk az (a) rudakkal. Még na­gyobb magasság esetén az (a) rudakat még további (b") pántokkal (7. ábra) is egymás­hoz köthetjük. Az 5. és 7. ábrán föltüntetett kivitelben az (a) hosszrudakból és (b) pántokból össze­állított és esetleg oldalsó (c) lécekkel is el­látott tartók kívülről mindkét hosszoldalu-

Next

/
Thumbnails
Contents