61017. lajstromszámú szabadalom • Porlasztó egyenletes és korlátlan szélességű sugár előállítására

Megjelent 1913. évi szeptember hó 11-én. s'^WO Lo0/ : MAGY. flAjv KIR. SZABADALMI MBSÍ HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61017. szám. VlII/a. OSZTÁLY. Porlasztó egyenletes és korlátlan szélességű sugár előállítására. WICKEL FRIGYES KÁROLY CHEMIKUS PÁRISBAN. Pótszabadalom az 57641. sz. törzsszab a dalomhoz. Bejelentésének napja 1912 julius hó 15-ike. Jelen találmány tárgya az 57641. számú szabadalommal védett egyenletes és kor­látlan szélességű súgár előállítására szol­gáló porlasztón eszközölt javítások. Az em­lített törzsszabadalomban leírt porlasztónál a keverendő és porlasztandó anyagok egy V-alakú, megfelelő hosszú lyukasztott le­mezen át jutnak a keverőkamrába, mely lemez hasáb vagy más alakú púpokkal van ellátva, mely púpok között a porlasztandó anyagok áteresztésére szolgáló nyílások fe­küsznek. Ennél az elrendezésnél a porlasz­tandó anyagoknak előzetes porlasztása nem volt mindenkor elegendő jó és a lemezek eldugulása sem volt kizárva. A nyomó­közegnek és a porlasztandó anyagoknak hozzávezetése aránylag nehezen volt sza­bályozható, bizonyos festékeknek megmun­kálásánál pedig annak a veszélye is fenn­állott, hogy dacára a nagy nyomóközeg el­használásának, a festékeknek szilárdabb alkatrészei a folyékony alkatrészektől el­váltak olyképen, hogy a porlasztónak fölső részében vékonyabb, alsó részében pedig vastagabb festéket kellett földolgoznia. Azon­kívül a porlasztónak üzemközben való tisz­títása is nehézségeket okozott. Lehetetlen volt továbbá a porlasztóval különféleképen festett folyadékoknak egyidejűleg való por­lasztása, végül pedig a porlasztandó anya­goknak és a nyomóközegnek egyenlő nyo­más alatt kellett állaniok úgy, hogy igen nehéz volt a nyomóközeget a földolgozandó folyadék sűrűségének megfelelően megvá­lasztani. A porlasztó fej a leírt kiviteli alakjában meglehetős drága volt s így tömeggyártásra nem volt eléggé alkalmas s azonkívül az a hibája is volt, hogy az egyes súgársorok között folyadékcsöppek képződhettek. Jelen találmány célja, hogy ezeket a hiányokat és a törzsszabadalom szerinti porlasztónak még egynéhány más tökélet­lenségét is megszüntessük. Ezt a célt a következőképen érjük el: A porlasztónak egyik alant leírt kiviteli alakjánál a porlasztandó anyagoknak elő­porlasztása a tömbalakú porlasztó fejnek csatornáihoz csatlakozó egyes csatornákban megy végbe, mely csatornák egymással közlekedhetnek és úgy vannak alakítva, hogy bennük egy porlasztó folyadéksúgár keletkezhet. E célból például alkalmas, ha ezeknek a csatornáknak kerek vagy ovális tölcséralakot adunk úgy, hogy ezeknek a tölcséreknek nagyobb nyílása a tömbalakú porlasztófejnek csatornái felé van fordítva. Az előpóríasztásnak keresztülvitelére cél-

Next

/
Thumbnails
Contents