61016. lajstromszámú szabadalom • Összerakható és kihúzható bak

Megjelent 1913. évi szeptember hó 11-én. s'^WO Lo0/ : MAGY. SZABADALMI KIft. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 61016. szám. VlII/j OSZTÁLY. Összerakható és kihúzható bak. WIRTH KÁROLY LAKATOS ÉS SCHAELLIBAUM JÁNOS FÓSZERELŐ LUZERNBEN. A bejelentés napja 1912 április hó 21-ike. Jelen találmány tárgya összerakható és kihúzható bak. A rajzban a találmány tárgyának példa­képem foganatosítási alakja van föltüntetve, amelyen az 1. ábra a bak elölnézete kihúzott állapot­ban, a 2. ábra a bak keresztmetszete az 1. ábra A—B vonala szerint. A bak áll az (a) kereszttartóból, négy(b) lábból befelé csappanó (d) állítótámaszté­kokkal, két (c) illesztőlemezből, két (e) sup­portból, egy kihúzható részből, mely áll hasítékkal ellátott két (n) gömbölyű vas­ból, egy (m) rögzítőlemezekkel ellátott (1) tartóból. Az (a) és (1) tartók T-vasból vannak ké­szítve, mimellett az (a) tartó mindkét végén (q) vezetékekkel bír, a kihúzható rész ve­•etésére. A kihúzott rész rögzítésére (p) sasszegek szolgálnak, melyek lánc segítsé­gével a (c) lemezekre erősíthetők azon cél­ból, hogy el ne kallódjanak. A (p) sassze­gek a (c) lemezek vezetékeihez úgy van­nak rögzítve, hogy azok az illesztőleme­zekbe sülyesztetnek, miáltal azoknak ki­ugrása vagy kiesése megakadályoztatik. A (b) lábak mindegyike a (c) illesztőlemezzel van ellátva, melyek az (a) tartó alatt be­felé vannak hajlítva és így utóbbinak tá­masztására szolgálnak. Az illesztőlemezek rögzítése céljából (k) áthajlításokkal bírnak. Az (a^ tartó mindkét (e) support hasítéká­ban vezettetik. Utóbbiak a tartón (i) csa­pokkal vannak átfordíthatóan elrendezve, épúgy vannak a lábak forgathatóan a sup­portckhoz erősítve és pedig a (b) szege­csekkel. A (b) lábak alsó részükön befelé csappanó (d, d') állítótámasztékokkal van­nak ellátva, utóbbiak szintén (f, f') szege­csekkel vannak a lábakhoz erősítve, holott közepükön a (g) összekötőszegeccsel vannak egymáshoá kapcsolva. A kihúzható rész (1) tartóján (m) leme­zek vannak elrendezve, melyek (o) szege­csekkel vannak az előbbiekhez erősítve, az (m) lemezeken az (n) kihúzható részek van­nak átfordíthatóan elrendezve úgy, hogy a bakrész nyugalmi állapotában épúgy, mint a bak összerakható. Ezen bak az ismeretes bakokkal szemben azon előnnyel bír, hogy az azon körülmény­nél fogva, hogy összerakható, mindenütt alkalmazható, mivel az könnyen és kényel­mesen ajtókon, bejáratokon és hasonlókon átszállítható, éppen úgy igényel kevés he-

Next

/
Thumbnails
Contents