61005. lajstromszámú szabadalom • Gőzgépekhez való kondenzátor

Megjelent 1913. évi szeptember hő 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 61005. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Gőzgépekhez való kondenzátor. SCHMIDT'SCHE HEISSDAMPF-GESELLSCHAFT M. B. H. CÉG CASSEL-WILHELMSHÖHEBEN. A bejelentés napja 1912 május hó 28-ika. Elsőbbsége 1911 junins hó 3-ika. Szárazföldi járművekhez való gőzgépek­nél jelenleg olyan léghűtésű kondenzáto­rokat használnak, melyeknél a kipuffogó gőz levegő által súrolt hűtőfölületeken csa­pódik le. Az ilyen kondenzátorok hűtőfölü-Ieteit a fáradt gőzben foglalt olaj igen ha­mar bemocskolja és így ezek;'csakhamar el­vesztik hatóképességüket. Az olajtól való megtisztítása a gőznek azonban úgyszól­ván kizártnak tekinthető, minthogy a hűtő­fölületek, melyeknek a gőz és a levegő közt való rossz melegátadó képesség miatt ig'en nagyoknak kell lenniök, a korlátozott hely­viszonyokra való tekintettel a legszűkebb térre vannak szorítva. A jelen találmány segélyével léghűtés­sel dolgozó olyan kondenzátort létesítünk, mely a most leírt hátrányokkal nem bír. Ezen új kondenzátor egy vízgőzkazánból áll, melyet a gőzgép fáradt gőzével fűtünk és mely úgy van összekötve egy léghűtésű berendezéssel, hogy a vízgőzkazánban fej­lesztett. gőz rögtön ismét kondenzálódik és a kazánba jut vissza. E kondenzátor vízgőzkazánja aránylag kis méretekkel készül, mert a gőz és a for­rásban lévő víz köst a melegátadó képes­ség igen nagy. A gőzben lévő olajnak e kazán fűtőfölületeire való lerakódása ve­széllyel nem jár, minthogy a kazán minden­kor úgy szerkeszthető, hogy könnyen le­gyen tisztogatható. A komplikált léghű­tésű berendezés tisztogatására azonban többé nincs szükség, mert ennek hűtőfelü­leteit most csak a kondenzátorkazánnak majdnem kémiailag tiszta gőze táplálja. A kipuffogó gőz kondenzátuma ismert mó­don a főkázán táplálására használható föl. Minthogy e kondenzátum forrási hőfokkal bír, annak a kazántáplálására való fölhasz­nálásakor a folyadékhő nagy része megté­rül. Ama vízmennyiség, melyet ezen új kon­denzátor igényel, rendkívül csekély és meg­újítására majdnem semmi szükség sincs. A kondenzátor tehát főleg szárazföldi és légi járművek hajtásához való gőzgépekhez al­kalmas, mert a magával vitt vízmennyi­ségnek itt csak csekélynek szabad lennie. Természetesen használható azonban e kon­denzátor más gépekhez is, főleg olyan vi­dékeken, ahol a víz kevés. Célszerű a kondenzátor vízgőzkazánjá­ban 1 atm. nyomást föntartani. A gépnek ekkor természetesen 1 atm.-nál nagyobb ellennyomással kell dolgoznia, ami bizonyos teljesítményveszteséggel jár. E kondenzá-

Next

/
Thumbnails
Contents