60991. lajstromszámú szabadalom • Sötétben világító, illetve látható villamos kapcsoló

Megjelent 1913. évi szeptember hé 9-én. MAGY. jggg KIR. SZABADALMI fgjj f HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60991. szám. Vll/h. OSZTÁLY­Sötétben világító, illetve látható villamoskapcsoló. RASZLAVICZY ZOLTÁN JOGHALLGATÓ KOLOZSVÁRON. A bejelentés napja 1912 december hó 18-ika. Gyakran tapasztalt hátrány, hogy sötét szobákban a villamoskapcsolókat csak ne­hezen tudjuk megtalálni, különösen akkor, ha ottan kevésbbé vagyunk ismerősek úgy, hogy gyakran azon furcsa helyzetben va­gyunk, hogy a. villamos kapcsollót gyufa világítása mellett kell megkeresnünk. Je­len találmány ezien hátrányt azáltal küszö­böli ki, hogy a villamoskapcsoó fölületét a legmegfelelőbb helyen, mely leginkább szembetűnik, foszforeszkáló, sötétben vilá­gító anyagul borítja, miáltal a villamos­kapcsolók sötétben is láthatók lesznek és sötét szobában igen könnyein megtalálha­tók. Mellékelt rajzon látható jelen találmány néhány példaképem kiviteli alakja: 1. ábra jelen találmány elvén készült íalikapcsolót, 2. ábra kapcsolóval ellátott foglalatot, 3. ábra pedig az 1. ábra szerinti kap­csolónak egy változatát tünteti föl. Jelen találmány különös előnye, hogy vele bármely kapcsoló utólagosan is föl­szerelhető. Ezen célból a világító foszfo­reszkáló anyagot legcélszerűbben papirra, vagy szövetre visszük rá, melyet ía min­denkori célnak megfelelően szalagalakúra | vagy 'körgyűrűalakúra kivágunk és a kér- ' déses villamoskapcsolóra ráragasztunk. Az 1. ábra szerinti kiviteli alaknál a (b) fali­kapcsoló homlokfölületére körgyűrűalakú (c) foszforeszkáló fölület van ragasztva, míg a 2. ábra szerinti kapcsolós foglalat­nál a (d) foglalatra (c) foszforeszkáló pa­pír, vagy vászonszalag van ráragasztva. A 3. ábra szerinti kiviteli alaknál) a foszfo­reszkáló anyag fölvételére szolgáló (c) gyűrű, mely esetleg fémből is készülhet, a (b) kapcsoló méretének megfelelő (f) ru­galmas nyúlványokkal van ellátva, miáltal a (c) gyűrű egyszerűen ráhúzható a (b) kapcso'óra és a ragasztás elmaradhat. Jelen találmány természetesen számta­lan változatban is készülhet, anélkül, hogy lényegében változást szenvedne. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Sötétben látható villamos kapcsoló, jel­lemezve azáltal, hogy a kapcsoló fölü­lete szembetűnő helyen sötétben vilá­gító foszforeszkáló anyaggal van, bo­rítva. 2. Az 1. alatt -igényelt kapcsoló kiviteli alakja, jellemezve azáltal, hogy a fosz­foreszkáló anyag gyűrű-, vagy szalag­alakú papir vagy szövetre van alkal-

Next

/
Thumbnails
Contents