60984. lajstromszámú szabadalom • Tégely elektromos raffináláshoz

Megjelent 191-8. évi szeptember I16 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 60984. szám. VlI/i. OSZTÁLY. Tégely elektromos raffináláshoz. PATENTS PÜRCHASING C° CÉG APPLETONBAN. A bejelentés napja 1912 április hó 17-ike. A. találmány elektrothermikus raffiná­láshoz való tégely berendezésére vonatko­zik és célja főleg az, hogy a tégely kez­deti fölmelegedését megkönnyítsük és a túlságos áramfogyasztást a melegedés fo­lyamán elkerüljük. A találmány lényegét első sorban az teszi, hogy tégely falában áramvezető tes­teket eltolhatóan rendezünk el, amelyek a tégelyfal vezetőképességének változtatá­sát a fölmelegítási periódus alatt lehetővé teszik. A találmány tárgyának egy kiviteli pél­dája a mellékelt rajzon látható. Az 1. ábra a tégelynek tengelyirányú hosszr metszete, a 2. ábra az 1. ábra- 2—2 vonala szerinti metszete. Az (A) tégely a szokásos vagy bármely más tetszés szerinti alakban, előnyösen tűzálló anaygból, pl. magnezit- vagy dolo­mitból készülhet s akár szabadon mozgat­hatólag, akár pedig forgathatóan is ágyaz­ható. A rajzon látható tégely szilárdan ágya­zott és a tégely fölső részén és alján el­helyezett gyűrűalakú (10) és (11) vezetők révén .látható el árammal. A találmány értelmében már most a té­gely falában és pedig alkalmasan alakított (12, 13) csatornákban a fölső széltől egé­szen közel a tégely aljáig nyúló (B) és (C) áramvezető testeket rendezünk el, ame­lyeket tégelyre erősített (15) támasztó­kengyelekben elcsavarható (14) csavaror­sókkal emelhetünk és sülyeszthetünk. A (12, 13) csatornákat esetleg a tégely bel­sejével is összeköttetésbe hozhatjuk. A befelé domború alj alatt egy meg­közelítőleg ugyanolyan átmérőjű, szintén, és pedig megfelelőleg domború (D) vezető­testet rendezünk el, amely a (11) gyűrű­vel párhuzamosan van kapcsolva és a té­gely aljával a (18) lemezben vezetett (17) csavarorsó segélyével kontaktusba vagy azon kívül hozható. Ha a (B) és (C) áramvezető testek leg­mélyebb állásukban vannak, úgy a tégely­fal vezetőképessége természetesen lény&­gesen fokozódik. A. vezetőképesség még jobban fokozható, ha a (D) vezetőtestet is kontaktusba hoz­zuk a tégely aljával. Amint a tégely már fölmelegedett, az áramvezető testeket visszahúzzuk s azután az egész áram lé­nyegében a tégelyen megy keresztül. Az áramvezető testek visszahúzása ön­működőlég is történhetik és pedig oly be­r

Next

/
Thumbnails
Contents