60963. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szalagalakban készült cigaretták elkülönítésére

Megjelent 1913. évi szeptember hó 5-én. MAGY. ^W KIR. SZABADALMI FBFF HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60963. szám. X/c. OSZTÁLY. Eljárás szalagalakban készült cigaretták elkülönítésére. HÁNDEL HERMANN LUCAS GYÁROS DRESDENBEN. A bejelentés napja 1912 április hó 25-ike. A jelen találmány tárgya szalagalakban készült cigaretták elkülönítésére szolgáló eljárás, mely abban áll, hogy a cigaretta­szalagból legalább is két cigaretta hosszá­nak megfelelő darabot levágnak, oldalra ve­zetünk és ott alkalmas vágószerkezetek se­gélyével a megfelelő számú cigarettára szétdarabolunk. Szalagalakban készült szo­pókás cigaretták gyártásánál két-két ciga­retta szopókája mindig egymás felé van fordítva úgy, hogy a cigarettaszalagnak az egyes cigarettákra való szétdarabolásakor a jobb oldalon szopókával biró cigaretta után miodig a bal oldalon szopókával biró cigaretta következik. A jelen eljárás tehát arra szolgál, hogy a cigarettákat egymástól úgy különítjük el, hogy az összes, a jobb oldalon szopóká­val biró cigaretta az összes, a bal oldalon szopókával biró cigaretta után következik. Az eljárás néhány foganatosítási módja a mellékelt rajzon vázlatosan van bemu­tatva. Az 1. ábra (a)-nál a cigarettaszalagot mutatja, melyből alkalmas (m) vágószer­kezet segélyével négy cigaretta hosszúságú darabot vágtunk le. (b)-nél ezen levágott szalagdarab oldalra vezetve van föltün­tetve és (c)-nél látható, hogy miként da­raboljuk szét ezen levágott cigarettasza­lagdarabot alkalmas (m) • vágószerkezetek segélyével négy külön cigarettára, melye­ket azután tovább vezetünk, amint az (d)­nél látható. A 2. és 3. ábrák a cigarettaszalagról két cigaretta hosszúságú darab levágását mu­tatják, és pedig a 2. ábra két, egymás felé fordított szopóka közepén történt levágást, míg ía 3. ábra két, egymás felé fordított cigarettatest közepén eszközölt levágást ábrázolja. A (b, c) és (d) betűk ismét az egyes munkaszakokat jelölik, mint az 1. ábrán és (m) a vágószerkezeteket. Megemlítendő még, hogy a cigarettasza­lagról levágott egyes darabok nemcsak egyenkint darabolhatők szét, hanem több | ilyen darabot együtt is, egyszerre lehet • szétdarabolni. | SZABADALMI IGÉNYEK. ; 1. Eljárás szalagalakban készült cigaretták ! elkülönítésére, mely abban áll, hogy a cigarettaszalagról legalább is két ciga-I rettahosszúságnak megfelelő darabot le­vágunk, oldalra vezetünk és ott alkal­' mas vágószerkezetek segélyével ía meg-

Next

/
Thumbnails
Contents