60943. lajstromszámú szabadalom • Eljárás cölöpök benyomás elleni ellenállásának (hordóképességének) növelésére

Megjelent 1913. évi szeptember l»ó 5-én. MAGY. mi KIR. SZABADALMI •B y HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60948. szám. VIII/j. OSZTÁLY. Eljárás cölöpök benyomás elleni ellenállásának (hordképességének) növelésére. CONSIDÉRE ARMAND GÁBRIEL MÉRNÖK PÁRISBAN. A bejelentés napja 1912 október hó 12-ike. Elsőbbsége 1911 október hó 14-ike. Találmányom tárgya eljárás cölöpök be­yomás elleni ellenállásának (hordképes­ígének) növelésére. Az eljárási abban jáll, agy a cölöp alsó vége alatt robbantással igas üreg képeztetik, mely azután vala­ely nagy szilárdságú anyaggal1 töltetik ki. Az eljárás többfélekép foganatosítható, áldául a mellékelt rajz 1. ábráján hossz­etszetben föltüntetett üreges (a) vasbe­ncölöpnél, annak a kellő mélységre ;való verése után, a (c) üreg fenekén elhelye- I tt (b) robbantó töltényekkel a cölöp csú­át fölrobbantjuk úgy, hogy aa utóbbi szezúzassék és darabjai a képződött bő eg falába nyomassanak. Emellett kétfélekép járhatunk el: 1. Csak annyi robbantó töltényt alkalma­nk, amennyi csak a cölöpcsúcsot rom­ija szét, de a talajban nem képez bővebb eget. Erre a cölöpverést folytatjuk mind­dig. míg kellő ellenállás nem mutatko-Ekkor a cölöp összerombolt csúcsának rabjai a cölöp alatti talajt tömörítik és íerbíróbbá teszik. 2. Ha erősebb töltést alkalmazunk, mint előző esetben, akkor a cölöp csúcsa he-Sn bővebb üreg keletkezik, melybe a cö- , i üregén át valamely nagy szilárdságú ' | anyagot (például követ, betont) súlykolunk , vagy sajtolunk és azután folytatjuk a cö­löp leverését. Az összezúzott cöl/öpcsúcs da­rabjai és a- besulykolt testek az össze­sajtolt talajt még szilárdabbá teszik, mint az előző esetben és a cölöp vége alatt ké­pezett iszéles tömb nagy ellenállást fejt ki a cölöp benyomásával szemben. Az, eljárás egy további kiviteli módja szerint előbb egy csövet verünk a talajba. I Legalább is körülbelül 60 mm. belső átmé­rőjű csövek alkalmazhatók. Ezen (d) se­gédcső (3. ábra) oly (e) saruval lesz el­látva, mely a cső visszahúzása alkalmával a talajban marad. A cső üregében a sarú fölött (f) töltényeket helyezünk el, az után a (d) csövet annyira húzzuk vissza, hogy alsó vége az (f) töltényeket romboló ha­táskörén kívül essék (4. ábra). Erre a (d) cső nyílását vízzel lefojtjuk és a töltést fölrobbantjuk. A cső alsó vége alatt a (g) üreg képződik, melyet a csövön át besaj­tolt homokkal, kaviccsal, habarccsal vagy betonnal töltünk ki. Ez után a (d) csövet teljesen kihúzzuk és helyébe a tulajdonké­peni (h) cölöpöt verjük le (5. ábra), mind­addig, míg a kívánt ellenállást nem fejti ki. Az üregkitöltést még szilárdabbá tehet-

Next

/
Thumbnails
Contents