60940. lajstromszámú szabadalom • Gőzturbina

Megjelent 1913. évi szeptember l»ó 5-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 60940. szám. V/d/i. OSZTÁLY. Gőzturbina. COLÉ DWIGHT SIPPERLEY GÉPÉSZMÉRNÖK GARD-RAPIDSBAN. A bejelentés napja 1912 április hó 16-ika. Jelen találmány turbinákra vonatkozik melyek gőzzel vagy hasonló gázokkal su­gárturbinák módjára hajtatnak. A találmánynak újszerű ismérve abban áll, hogy a gőzt szájnyílásokon át, melyek oldalt, a futókereket körülvevő helytálló tokban vannak elrendezve, majd sugárirány­ban a futókerék kerületén gyűrűalakban megerősített lapátokon át vezetjük, azután a tok belső kerületén megerősített vezető­lapátok segélyével irányában megfordítjuk úgy, hogy a gőz a futókerék kerületén megerősített lapátokon át újra sugárirány­ban a tengely felé áramlik, mim ellett expan­zióerejének kihasználása céljából helytálló vezetőlapátokon és ezután a futókeréken megerősített lapátokon át folyik, ezt a fo­lyamatot tetszőlegesen ismételhetjük, míg végre a tokból kipuffogó csövön át kijut, mimellett a gőz sem a tengely felé, sem ennek hosszirányában a futókerékre vagy a tengelyre nyomást nem gyakorol. Két vagy több ily turbinát egymásután is elrendezhetünk, hogy azokat különböző nyomási viszonyok között fokonkint működ­tethessük, mimellett az egyes turbinák kü­lönleges kiképezésű válaszfalak által van­nak egymástól elválasztva. A válaszfalak a tokkal annak kerületén helytállóan vannak összekötve és a tengelyen csúsznak, hol is alkalmas módon tömíttetnek és a szomszé­dos futókerekek agyai által tartatnak meg helyzetükben. Az 1. ábra a turbinán át vett hosszmet­szet, a 2. és 3. ábrák az 1. ábra 2—2, ill. 3—3 vonala szerinti metszetei, a 4. ábra a 3. ábra 4—4 vonala szerinti metszete, az 5., 6. és 7. ábrák a keréken lévő lapátok nézetei, a 8. ábra a tok belső oldalán a futókerék kerületével szemközt kiképezett lapátok né­zete, a 9. ábra a 8. ábra 9—9 vonala szerinti metszete, a 10. ábra kétfokú turbinán át való hossz­metszet, a 11. ábra a 10. ábra 11 — 11 vonala sze­rinti metszet, a 12. ábra a 11. ábra 12—12 vonala sze­rinti metszet, a 13. és 14. ábrák az 5., 6. és 7. ábrákhoz hasonló lapátok nézetei, melyek azonban a futókeréktárcsán másképen vannak meg­erősítve, a 15. ábra- a 13. ábra 15—15 vonala sze­rinti metszete, végül a

Next

/
Thumbnails
Contents