60925. lajstromszámú szabadalom • Önműködő működtető berendezés röpülőgépek stabilizáló síkjai és magasságkormányai számára

Megjelent 1913. évi augusztus hó 3»-án. MAGY. g^ KIR. SZABADALMI jH» HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 60925. szám. V/h. OSZTÁLY'. Önműködő működtető berendezés röpülőgópek stabilizáló síkjai és magasság­kormányai számára. RAMEL JEAN GEORGES FÖLDBIRTOKOS GLENNESBEN. Pótszabadalom az 55387. számú törzsszabadalomhoz. Bejelentés napja 1910 április hó 29-ike. Elsőbbsége 1909 szeptember hó 20-ika. Az 55.387. 1. számú törzsszabadalomban | meg van említve, hogy az önműködő mű- j ködtető berendezés alkalmazása következté­ben az egész röpülőgép, különösen pedig a stabilizáló és vezérlő síkok elrendezését módosítani kell. Jelen találmány a stabilizáló és vezérlő síkok elrendezésére vonatkozik és tárgya az említett síkoknak csuklós megerősítési módja. Az eddig ismert röpülőgépektől eltérően a csuklós megerősítés nem a síkok közepén vagy hátsó részén, hanem mellső részén van alkalmazva, hogy egy vagy több sík önműködő kormányának eltörése esetén a hosszirányú vagy oldalirányú egyensúly megzavarása folytán a röpülőgép le ne zu­hanjon. A mellékelt rajz a síkoknak a gép mellső részével való összeköttetését és a röpülőgép általános elrendezését tünteti föl. Az 1. ábra egy síknak a gép mellső részén való megerősítési módját sémás nézetben mutatja, a 2., 3. és 4. ábrák a találmány értelmé­- ben megerősített stabilizáló és vezérlő síkok elrendezését tüntetik föl. A síkoknak ez a megerősítési módja ter­mészetesen az összes oly szerkezetű repülő­gépeknél alkalmazható, melyeknél stabilizáló és vezérlő síkok akár együtt, akár külön­külön vannak elrendezve. Az 1. ábra szerint az (1) síknak lengés­tengelye a sík szélén azzal párhuzamosan van elrendezve és (2) csapjainál fogva a gép vázának (3) rúdján van ágyazva. A ve­zérlő sík a lengéstengellyel ellenkező szé­lére erősített és az (5) csigákon vezetett (4) kötél segélyével működtethető. A síkoknak a gép mellső végén való megerősítése foly­tán a működtető elem elszakadása esetén, tehát ha a röpülőgép haladása közben a levegő a síkok fölületei mentén elmozog vagy csúszik, a vízszintes síkok helyzetüket úgyszólván önműködően tartják meg, mert azokat a két fölületük mentén végigcsúszó luvegőrétegek egyensúlyban tartják. Amint a 2., 3. és 4. ábrán látható, a röpülőgép összes síkjai a leírt módon van­nak elrendezve. A (6, 7) síkok az alátá­masztó síkok, a (8, 9) síkok pedig a stabili­záló síkok vagy szárnyak. A (10, 11, 12, 13) stabilizáló síkok a hosszirányú egyensúlyo-1 zást eszközlik és egyúttal magasságkormá-

Next

/
Thumbnails
Contents